Läsresan år 3

Ansvariga lärare: Ingela och Daniel

När? ht-2021/vt-2022

Vad?

Frågeställning:

 • Vad betyder det att läsa med flyt? Hur utvecklar jag den förmågan?
 • Vad betyder läsförståelse?
 • Vilka strategier använder jag för att utveckla min läsförståelse? 
 • Hur kan jag utöka mitt ordförråd?
 • Hur kan jag utveckla min stavning?
 • Vad behöver jag tänka på när jag skriver olika typer av texter?
 • Vad är källkritik och hur söker jag information?

Övergripande mål från LGR 11 2.2:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen i svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll från kursplanen:

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webb-texter.
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. 
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. 
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. 
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. 
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. 
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Varje kapitel arbetar vi med i 2 veckor. Vi inleder varje kapitel med att vi titta på sidan “Vi övar och lär”. Där berättas det om vad vi kommer att övas och läras under det kommande kapitlet. 
 • Gemensam läsning är a och o. Varje lektion får eleverna på ett eller annat vis läsa kapitlet. Första gången lyssnar vi på det tillsammans. De andra gångerna kommer eleverna få prova på att läsa enskilt, i par, i grupp samt “som” t ex som en rappare, en robot m.fl.
 • Vi använder de olika lässtrategierna för att utveckla vår läsförståelse när vi läser och arbetar med  Läsresan. Vi kommer att möta olika texttyper; berättande, poetisk, beskrivande, förklarande, instruerande och återberättande.  
 • Vi får även lära oss att använda olika skrivstrategier då vi möter olika texttyper i boken. 
 • I boken kommer eleverna att få arbeta med läsförståelse, öva på stavning, öva grammatik, gemensam och enskild skrivning. 
 • I materialet Läsresan finns det en läsebok, arbetsbok samt webb för eleverna att arbeta med. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

Kapitel 1 – “Flickan och cirkushunden”

 • Läsa: Berättande text
 • Grammatik: Alfabetisk ordning
 • Textanalys: Inledning, handling och avslutning
 • Skriva: Inledning

 

Kapitel 2 – “Strömlöst hos Charlie Knapp”

 • Läsa: Berättande text
 • Skriva: Dagbok
 • Grammatik: Alfabetisk ordning
 • Textanalys: Vad händer? Varför?

 

Kapitel 3 – “Kejsarpingviner”

 • Läsa: Beskrivande text
 • Skriva: Beskrivande text
 • Grammatik: Frågor
 • Textanalys: Pingviner (tankekarta)

 

Kapitel 4 – “Flöjtspelaren i Hameln”

 • Läsa: Berättande text
 • Skriva: Saga 
 • Grammatik: Substantiv 
 • Textanalys: Karaktär, miljö, inledning, handling och avslutning

 

Kapitel 5 – “Dikter”

 • Läsa: Poetisk text
 • Skriva: Kedjedikt
 • Grammatik: Substantiv
 • Textanalys: Inre bilder

 

Kapitel 6 – “Djur i regnskogen”

 • Läsa: Beskrivande text
 • Skriva: Beskrivande text
 • Grammatik: Sambandsord 
 • Textanalys: Foto/bild, information

 

Kapitel 7 – “Hemligt – Jördis hjärta Harry”

 • Läsa: Berättande text
 • Skriva: Efterlysning
 • Grammatik: Adjektiv
 • Textanalys: Jördis (tankekarta)

 

Kapitel 8 – “Stenåldern”

 • Läsa: Beskrivande text och berättande text
 • Skriva: Beskrivande text
 • Grammatik: Adjektiv
 • Textanalys: Vad är lika? Vad är olika? (venndiagram)

 

Kapitel 9 – “Kompismagasinet”

 • Läsa: Återberättande text och argumenterande text
 • Skriva: Artikel
 • Grammatik: Kommatecken
 • Textanalys: Sam (tankekarta)

 

Kapitel 10 – “Kackerlackan”

 • Läsa: Berättande text
 • Skriva: Handling
 • Grammatik: Talstreck
 • Textanalys: Karaktär, miljö, inledning, handling och avslutning

 

Kapitel 11 – “Renata – en äventyrare” 

 • Läsa: Återberättande text
 • Skriva: Brev
 • Grammatik: Sambandsord
 • Textanalys: Foto/bild, information

 

Kapitel 12 – “Experimentera mera”

 • Läsa: Instruerande text och förklarande text
 • Skriva: Recept
 • Grammatik: Verb
 • Textanalys: Vad händer? Varför?

 

Kapitel 13 – “Max och den magiska penseln”

 • Läsa: Berättande text
 • Skriva: Berättande text
 • Grammatik: Verb
 • Textanalys: Karaktär, miljö, inledning, handling och avslutning

 

Kapitel 14 – “Blött, sött och salt”

 •  Läsa: Beskrivande text och förklarande text
 • Skriva: Insändare
 • Grammatik: Meningar
 • Textanalys: Saltvatten/sötvatten (venndiagram)

 

Kapitel 15 – “Den gamla herrgården”

 • Läsa: Berättande text
 • Skriva: Avslutning
 • Grammatik: särskrivning
 • Textanalys: Ser ut …, känns…, bild

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • När eleverna arbetar i sina arbetsböcker samt vid läsning visar de på utveckling av sin; läsförståelse, diskussion samt skrivförmåga.
 • Varje vecka har eleverna i läxa att läsa ett kapitel i “Nyckel till skatten”. Varannan vecka har de till uppgift att använda olika strategier för att skriva och berätta om det de har läst. De andra veckorna har de hemuppgifter kopplade till kapitlet vi arbetar med i Läsresan. 

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

 • Läsningen är en viktig del för att få rätt förutsättning att lyckas i olika ämnen. Berättelsen är elevnära och spännande vilket skapar en god atmosfär som är gynnsam för lärande.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Genom olika ingångar och genom att använda oss av många olika uttrycksformer ger vi alla barn möjlighet att utveckla sin läs- och skrivutveckling. Vi är nyfikna på språket och engagerar oss i att hitta texter som lockar. Vi ser gruppen som en viktig del i vår utveckling och arbetar med den i olika konstellationer och genom olika arbetsformer. Vi samtalar och tar in elevernas egen verklighet och vardag i det vi gör.