Learn English

Ansvarig/Ansvariga: Ingela Eriksson
När, under vilka veckor? HT16 – VT17

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka ord och fraser kan vara bra för oss att kunna i vår vardag ?

Varför och när är det bra att kunna engelska?

Vilka ord och fraser kan vara bra för oss att kunna?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att använda engelska språket i olika situationer och med olika syften. De ska i muntligt tal kunna kommunicera med en mottagare och förstå muntliga instruktioner. De ska även kunna använda olika strategier för att lösa språkliga problem som kan uppstå vid kommunikation.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att använda engelska språket i olika situationer och med olika syften. De ska i muntligt tal kunna kommunicera med en mottagare och förstå muntliga instruktioner. De ska även kunna använda olika strategier för att lösa språkliga problem som kan uppstå vid kommunikation.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna kommer att arbeta med engelska ett lektionstillfälle varannan vecka. Detta gör att vi får en längre lektion då det endast är en halvtimme i veckan i åk 1-3. Vi tar även andra tillfällen att träna t.ex. ramsräkning, sånger, färger etc.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar genom att vara aktiv i samtal och dialoger. Vi arbetar med vår arbetsbok, ”Learn english”, där vi skriver enklare ord och fraser. Vi kopplar arbetet med boken vidare till bild, sång och rörelse.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

HT-16 – VT17

I arbetsboken följer vi familjen Robinsons och deras resa när de ska skaffa hund. Under bokens gång får vi även arbeta med olika områden så som: school, activities, clothes, body, food, at home m.fl.

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Familjen och människor de möter i sin vardag som är engelsktalande. 

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

De möter mycket engelska i spel och på datorn. Eleverna reser mycket och har nytta av att kunna förmedla sig.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi sätter in det vi arbetar med i meningsfulla sammanhang och visar på nyttan av att kunna förmedla oss till andra. Genom att lära oss engelska kan vi kommunicera med utländska besökare och människor vi möter i vårt vardagliga liv genom resor och vardag. Vi försöker på ett varierat sätt ge alla möjlighet att lära sig det engelska språket. Vi arbetar mycket muntligt i grupp vilket stärker gemenskapen och visar på styrkan av att lära tillsammans. Vi dokumenterar det vi arbetar med för att kunna gå tillbaka och se vad vi lärt oss.

Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:Pedagogisk dokumentation