Lemshagas historia

Lemshagas historia

Ansvarig/Ansvariga: Cecilia Högsveden-East och Sara Sandström

När, under vilka veckor? Höstterminen 2019
(Forntiden vt 14, med anknytning till Lemshags historia)

Vad?
Vi undersöker och utforskar Lemshagas historia

 

Frågeställning (och följdfrågor):
Vad är Lemshaga?
Vad vill du veta om Lemshagas historia?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar
Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

 

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?

I början av terminen har vi en samling då vi pratar om frågorna:
Vad är Lemshaga? Vad vill du veta om Lemshaga? Hur kan vi ta reda på det?
Vi undersöker och utforskar. Vi bjuder in experter som kan svara på våra frågor.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Bedömning och redovisning sker kontinuerligt under arbetet genom samlingar, undersökningar och reflektion samt dokumentation i elevernas projektböcker.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
Under den första delen av terminen gör vi undersökningar och vandringar i vår miljö.
Under senare delen av terminen arbetar vi med det insamlade materialet och fokuserar även mer på arbetet med forntiden i stort.

 

Lemshagas historia

Fornborgen v 34
Vi vandrade till fornborgen på Lemshagas marker. Väl där funderade vi på våra tre teorier kring varför man byggde fornborgar och vad de kan ha använts till. Var de bosättningar, bevakningsplatser eller kanske en tillflykt i orostider.
Efteråt skrev vi och dokumenterade i våra historieböcker.

Under två samlingar i röda och gröna gruppen fick eleverna svara på frågorna: (v 35)
”Vad är Lemshaga?” och ”Vad vill du veta om Lemshagas historia?” Det blev mycket fina och intressanta samtal. Vi har skrivit ner alla frågor och funderat på lämpliga ”experter” som vi vill bjuda in.

Ryssmuren v 37
Äntligen var det dags att utforska ”Ryssmuren” som finns på Lemshagas marker. Enligt traditionen byggdes den av ryska fångar som bodde i ett av husen på Lemshaga under 1700-talet.

Eleverna fick ha dessa frågor med sig: ”Vad ser jag?”, ”Vad tänker/tror jag om det jag ser?” och ”Vad undrar jag?”. Under vandringen stannade vi och reflekterade över några saker och efteråt fick alla skriva i sina tankeböcker.
Vi provade att mäta muren på det högsta stället, med linjal och med oss själva…
Muren slutar under taggbuskarna vid Lillgården. Tänk, det visste inte vi!

Vandring till gamla brofästet v 39
Vi vandrade gamla Inagarövägen till gamla brofästet. Vi hade med oss två kartor, en från 1700-talet och en nutida orienteringskarta. Vid brofästet reflekterade vi över hur liten den gamla bron måste ha varit och skillnaden mellan det gamla brofästet och en nya bron. Efterarbete/reflektion i klassrummet. Vi sammanfattade vår vandring i projektböckerna och alla barn fick sätta in bilder på de gamla broarna.

Besök på Hembygdsmuseet och kyrkan på Ingarö v 41 och 43Vi lärde oss om Samuel Ödman som bodde på Lemshaga under en tid, som var lärare i Beatelund och senare lärare och präst i Pilhamn, Ingarö. Vi tittade på en målning i kyrkan dä han är avporträtterad.

På museet visade Christina och Ulla gamla föremål och pratade om hur byggnaden hade använts i gamla tider.

Besök av Anita v 42 och v 43
Anita besökte oss och berättade om hur det var på Lemshaga när hon var liten. Hon kände någon som bodde i Villan där vi nu går. Vi fick se på bilder från förr och nu och höra på en spännande berättelse när några barn smög in på slottet som då stod övre och tomt… Eleverna hade fått skriva frågor som Anita svarade på.

Besök på Lemshaga slott.
Under en av våra sista skolveckor fock vi visning på Lemshagas slott av Anna Wallenberg.
På stenportalen kunde vi läsa årtalet 1647, då slottet byggdes. Vi tittade på fina takmålningar och fick veta hur det var att växa upp i att riktigt slott. Det kallas för ett slott eftersom det har använts av enkunglig person. Drottning Kristina använde huset som jaktslott.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):
Det känns mycket angeläget att arbeta med historia utifrån den plats där vi befinner oss, den plats där barnen vistas och känner till. Här kan vi gräva fram historien tillsammans på ett mycket nära och verklighetsbaserat sätt. Barnen får ge tips och visa vägen till historien!

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):
Vi låter alla elever få vara med och forma projektet tillsammans. En elevs idé eller fråga kan leda till att vi utforskar något nytt. Alla bidrar till att vi tar nya steg i vårt utforskande.
Vi lär känna varandra och våra olikheter berikar oss.
Vi fotograferar, antecknar och reflekterar i samband med samlingar och utforskande.
Nyfikenhet och lust driver oss framåt!

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Under en samling i slutet av terminen tittade vi tillbaka på höstens innehåll:

Under måndagens historielektion försökte vi summera vad vi har varit med om under höstens projekt – och det är inte lite… Vi började ju med att besöka fornborgen och på väg därifrån hittade vi flaskposten som ledde oss tillbaka till 1700-talet. Vi blev nyfikna på ryssmuren. Senare använde vi oss av kartor från 1700-talet och en nutida orienteringskarta när vi gick till gamla brofästet. Där på andra sidan såg vi Ingarö kyrka. Senare åkte vi dit och besökte både kyrkan och hembygdsmuseet i Pilhamn. Anita hälsade på oss och berättade om hur det var när hon var liten och hade en kompis som bodde i Villan. Barnen gick olovandes upp till slottet och smög in där. De trodde att de kanske såg Vita damen. Annan Wallenberg, som har vuxit upp på slottet tror att hon kan ha sett en skymt av henne. Tack Anna för en fantastisk visning av “vårt slott”!
Vi känner oss stolta och glada över att gå på en skola med så fina anor.

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Gustavsbergs historia
Stockholms historia

Pedagogisk dokumentation (länkas):

Länktips:
Lokala planeringar – Alla ämnen