Livet efter Lemshaga: modellbygge

När, under vilka veckor?  v.5-

Ansvarig: Karin Lindkvist

Vad ska vi göra?

I bildens del av projektet Livet efter Lemshaga ska vi bygga modeller utifrån hur ett första boende kan se ut. Med hjälp av foamkartong ska vi skapa en modell av ett möjligt första eget boende, en enrumslägenhet. Lägenheten ska innehålla allt det som en bostad kan tänkas behöva. Både praktiska och trivsamma inventarier ska vara noga genomtänkta.   Tänk på färg och form när skapar lägenhetens inredning. Det ska synas att det är DU som bor där.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att göra en moodboard: ett collage av bilder som visar vilken stil eller känsla vi vill att vår inredning ska ha. Denna moodboard kommer sedan tillsammans med ritning och skisser vara ett underlag för arbetet med modellen.

Vi gör sedan ritningen på lägenheten klar. För effektivisera arbetet och undvika att man fastnar på skalan, finns en färdig ritning på en typisk etta som ni får inreda.

Nästa steg är att skära ut kartong, tunn kartong till botten och foamboard till väggar. Dörrar och fönster måste också skäras ut innan modellen kan limmas ihop med limpistol.

Tapeter, golvmaterial och kakel mm samlas klipps ihop i A3-format i t.ex Pages och skrivs ut. Detta limmas med limstift.

Nästa steg är inredning och möbler. Här kan vi använda det material som finns tillgängligt och hitta lösningar. Både praktiska och trivsamma inventarier ska vara noga genomtänkta. Färg och form är viktigt, liksom att allt som behövs i en lägenhet finns med. Lägenheten ska också vara personlig, det ska synas att det är du som bor i just din lägenhet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1: Genomgång av projekt, moodboard

Lektion 2: Ritning och skissarbete klart.

Lektion 3: Skära ut delar + fönster och dörrar.

Lektion 4: Välja och klistra upp golv och tapeter.

Lektion 5: Sätta ihop modellen.

Lektion 6: Inredning och möbler

Lektion 7: Inredning fortsättning

Lektion 8: Inredning fortsättning, detaljer

Lektion 9: Fortsättning sista gången + utvärdering.

Dokumentera efter varje tillfälle med några foton + rader om hur arbetet gått, om några problem eller frågor dykt upp och hur du löst dem. Dokumentera i ett Google-drive dokument på Classroom

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan framställa en modell av en funktionell enrumslägenhet, samt moodboard, ritning och skisser som kommunicerar en personlighet, stil eller känsla med ett enkelt bildspråk ochdelvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Eleven kan framställa en modell av en funktionell enrumslägenhet, samt moodboard, ritning och skisser som kommunicerar en personlighet, stil eller känsla med ett utvecklatbildspråk ochrelativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Eleven kan framställa en modell av en funktionell enrumslägenhet, samt moodboard, ritning och skisser som kommunicerar en personlighet, stil eller känsla med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsakfungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och komposition på ett i huvudsak fungerande sätt. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt ochprövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och komposition på ett relativt väl fungerande sätt. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och komposition på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det skapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom området inredning, design och arkitektur genom att bearbeta uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sitt arbete med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. Eleven kan i det skapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom området inredning, design och arkitektur genom att bearbeta uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sitt arbete med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. Eleven kan i det skapande arbetet utveckla egna idéer inom området inredning, design och arkitektur genom att bearbeta uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar ochväljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sitt arbete med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Genom praktiskt arbete och estetiska lärprocesser är det här projektet tänkt att ge förståelse och kunskap om vad som behövs som självständig vuxen, i livet efter Lemshaga. I denna del av projektet handlar det om vad man behöver  i en egen bostad, hur man kan tänka kring inredning och arkitektur. Det ger också en möjlighet att undersöka och formulera sin egen identitet och en möjlighet att tänka framåt. Det ger också en möjlighet att prova nya material, förmåga att skapa modeller och prototyper, träning i att använda färg, form och komposition på ett sätt som förmedlar en känsla eller ett budskap.

Centralt innehåll från kursplanen

Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Eleverna ska kunna kommunicera genom bilder för att ta ställning i olika sammanhang.

-Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

-Möta presentationer av eget bildskapande. Presentationen utgör ett viktigt led i arbetet med bildframställning. Hur man väljer att presentera en bild påverkar dess uttryck och styr hur den kommer att tolkas.

Förankring i kursplanens syfte

Eleverna ska få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

Ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Kunskapssyn och lärande;

-Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

-Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Samhället omkring oss- det livsvida lärandet;

-Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi,        och till vilket samhälle.