LPP fritidsgympa

Ansvarig/Ansvariga: Fritids

När, under vilka veckor? Återkommande 1 g/vecka.

Vad? Fritidsgympa i gymnastiksalen.

Frågeställning: Kan vi skapa rörelseglädje, gemenskap och samtidigt träna motorik och demokrati?

  • Hur kan vi skapa en trygg miljö där vi kan utmana eleverna att våga pröva nytt?
  • Vilka motoriska förmågor behöver stödjas extra?
  • Hur kan vi hjälpa eleverna att utveckla och befästa ett schyst turtagande?
  • Träna på samarbete även utanför den egna gruppen (möten mellan olika åldrar)

Förankring i kursplanen – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • Grovmotoriska grundformer, tex: springa, hoppa och klättra. (LGr 11, s. 52 Centralt innehåll, rörelse.)
  • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelse till musik. (Lgr 11, s 52 Centralt innehåll, rörelse. )
  • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen ( Lgr. 11, Normer och Värden 2.1, sid 12)
  • skapa o upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och  empatiskt förhållningssätt. (Lgr. 11 rev., 4. Fritidshemmet s. 25)
  • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion. (Lgr.11, 4.Fritidshemmets, s 26)

Hur?

Vi anslår inne på fritids vad det är för tema på veckans fritidsgympa. Det är viktigt att barnen i förväg vet vad de väljer att deltaga i. Det är också värdefullt att barn som behöver fundera lite innan de bestämmer sig ges denna möjlighet. Dessutom har föräldrar möjlighet att titta tillsammmans med sitt barn så att det inte hämtar mitt i aktiviteten.

I gymnastiksalen börjar vi alltid med en samling. Pedagogen går igenom dagens innehåll och upplägg. Grupperingar och indelningar görs alltid att pedagogen. Vi erbjuder ett blandat innehåll under terminen för att denna aktivitet ska präglas av så mycket inkluderande som möjligt. Barnen ges möjlighet att komma med egna förslag. Bilder anslås emellanåt på fritids.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Viktigt i ett samhällsperspektiv att vi aktivt jobbar med att sänka trösklar för ett inkluderande deltagande. Vidare är det centralt att motverka könsroller och maktstrukturer.

Varför?

Det är viktigt för oss på fritids att vi erbjuder en varierad verksamhet. I verksamhetens olika delar har vi möjlighet att aktivt jobba med normer och värden samt motverka negativa tendenser. Att erbjuda denna aktivitet ger oss en bra möjlighet att påverka barnen

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Under våren leker vi lekar på fritidsgympan som vi senare leker utomhus.

Pedagogisk dokumentation/ utvärdering:

Bilder anslås på fritids. Innehåll och upplägg diskuteras på fritidsråd samt på fritids planeringsmöten.