LPP Fritidsgympa VT-20

LPP Fritidsgympa VT-20

Ansvariga:

Christina Långstedt och Kristina (Titti) Johansson

När?

Måndagar, kl 15:00 – 16:00

Vad/var?

Fritidsgympa i gymnastiksalen.

Frågeställning:

Kan vi skapa rörelseglädje, gemenskap och samtidigt träna motorik och demokrati?

 • Vilken motorisk förmåga behöver stödjas lite extra?
 • Hur ser vi att barnen har ett schysst turtagande?
 • Träna på samarbete även utanför den egna gruppen? (mötet mellan de olika åldrarna i Pluto, Neptunus och Uranus).
 • Kan vi stärka elevers självförtroende och glädje till att lära ut genom att låta dem hålla i uppvärmningen?

Hur?

I gymnastiksalen börjar vi alltid med en samling. Pedagogerna går igenom dagens innehåll och upplägg. Lämnar över till de elever som fått i uppdrag att hålla uppvärmningen. Grupperingar och indelningar görs alltid av pedagogen. Vi erbjuder ett blandat innehåll under terminen för att denna aktivitet ska präglas av så mycket inkluderande som möjligt. Fritidsgympan avslutas alltid med samling och utvärdering. Under utvärderingen ges eleven möjlighet att komma med förslag till förbättringar och inflytande över kommande fritidgymnastik.

Vårens aktiviteter för fritidsgympa sitter uppe på fritids tavlan uppe på mellangården (Neptunus/Uranus) och nere på mellangården (Pluto). Aktiviteter på fritidsgympan kan komma från idrotten. Det är för att kunna bibehålla en rödtråd genom ämnesområdet idrott, från skoldag till fritids, vilket också ger eleven en igenkänningsfaktor som skapar trygghet.

Det är viktigt att barnen i förväg vet vad de väljer att deltaga i. Det är också värdefullt att barn som behöver fundera lite innan de bestämmer sig ges denna möjlighet. Dessutom har föräldrar möjlighet att titta tillsammans med sitt barn så att det inte hämtar mitt i aktiviteten.

Syftet:

 • För att känna trygghet samt lära känna de elever i olika åldrar som vistas på samma platser ute och som går i samma hus under skol-/fritids-dagar.
 • Träna på samarbete med elever som är utanför den egna gruppen.
 • Erbjuda aktiviteter som har fokus på rörelse och samarbete samt känns meningsfullt för eleven.

Det är viktigt för oss på fritids att vi erbjuder en varierad verksamhet. Vi tränar på att vara en schysst kompis i gruppen samt jobba tillsammans för gruppens bästa. Det är även viktigt att träna barnen på hur man är en ”bra” förlorare. Förutom att träna grovmotorik bidrar fritidsgympan  till välmående och ett glatt humör.

Pedagogisk dokumentation/ utvärdering:

Innehållet utvärderas med eleverna efter avslutad fritidsgympa och dokumenteras av pedagogerna så elevernas åsikter tas tillvara och där i ger dem inflytande över vad fritidsgympan kommer att innehålla (inom rimliga ramar för vad som är möjligt och med tanke på säkerheten).

Utvärdering sker också för pedagoger på fritids planerigsmöte för att informera, diskutera och ge varandra nya idéer. För att utveckla fritidsgympan vidare och ge eleverna ett större utbud.

Koppling till läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (LGR11. reviderad version från 2019).

Normer och värden 2.1:

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska:

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. (sid.10).

Elevens ansvar och inflytande 2.3:

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska

 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. (sid.13).

Läraren ska

 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen. (sid.14).

Övergångar och samverkan 2.5:

Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande.(sid.14). 

Riktlinjer

Läraren ska

 • i samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande,
 • ta tillvara möjligheter till kontinuerligt samarbete om undervisningen i förskole- klassen, skolan och fritidshemmet. (sid.15).

Fritidshemmet 4

Syfte

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. (sid.22).

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att

få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. (sid.23).

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. (sid.23).

Natur och samhälle

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. (sid.24).

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. (sid.25).