Lpp Konstiga djur

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Marie Moberg

När, under vilka veckor? 10-17

Vad? Konstiga djur!
Frågeställning och följdfrågor
Vad är konstigt?
Hur är man om man är konstig?
Kan konstigt var något bra?
Hur kan vi använda oss av nätet?

Är vi lika eller är vi olika? Vad kan vara lika eller olika? Måste vi alla vara lika?

Vilka olika behov har vi?

Hur berikar vi varandra med våra olikheter?

Och vad värdesätts i olika situationer och miljöer?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
  och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera
  ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och
  olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Förankring i kursplanens syfte

Svenska:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll från kursplanen

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?
Hur ska vi arbeta?

Vi läser högt ett kapitel i taget. Kapitlet diskuteras sedan tillsammans i helklass för att sedan arbetas vidare med på egen hand eller tillsammans med kompis/kompisar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi samtalar i grupp genom olika VT rutiner där alla har möjlighet att hinna tänka samt framföra sin tanke till gruppen/kompis/kompisar. Vi arbetar med kamratrespons där alla elever får möjlighet att presentera sitt arbete för kompis/kompisar.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vi tittar på bokens framsida.

Frågeställning:  Spågumman
Vad tror du kommer att hända?
Vt – Rutin

tänk själv
tänk i par,
dela med er

Uppgift: Rita en bild och skriv vad du tror händer i boken.

Kapitel 1 En första idé

Frågeställning: Vad är konstigt? Hur skulle du förklara att något eller någon är konstig?

Vt – Rutin

tänk själv
tänk i par,
dela med er

Kapitel 2   En tävling

Frågeställning: Hur kan ett konstigt djur se ut?

Uppgift: Rita en gemensam figur. Dela in papper i fyra delar. Huvud, ben, axlar och fötter.

Kapitel 3 En domare utses

Frågeställning: Vad heter ditt djur och vad är det för djur?

Uppgift: Nu ska du anmäla dig till tävlingen. Skriv om din figur och berätta vad det är som är speciellt med dig.

Kapitel 4 Kom tillbaka i morgon!

Vi skriver klart brevet

Kapitel 5 Morgon i morgon

Frågeställning: Varför vill inte Hasselmusen bli störd av Jättemyrsloken? Hur tror ni jättemyrsloken kände sig när Hasselmusen inte ville träffa honom? Vad är det Hasselmusen gör?

tänk själv
tänk i par,
dela med er

Kapitel 6 Nätet

Frågeställning: Hur fungerar nätet tror ni? Vad har spindeln för roll?

Uppgift: Vi skapar ett nät av ett garnnystan. Sätter ihop med kludd där trådarna möter varandra så att vi kan ta upp nätet och sätta upp det på väggen. Alla elevernas brev sätts därefter upp på nätet.

När vi skickar runt garnnystanet så använder vi oss av spågumman för att fundera kring vilka djur som kommer att anmäla sig till tävlingen.

Kapitel 7 Tavlingsbidrag

Frågeställning: Kamratrespons, eleverna får i par läsa upp sin text för kompisen bredvid. Samtidigt som kompisen får följa med i texten för att titta efter om sin kompis:

Använder stor bokstav och punkt, blandar inte in stora och små bokstäver, alla bokstäver är åt rätt håll, alla namn börjar med stor bokstav, alla bokstäver kan andas, har mellanrum mellan orden.

Kompisen två stjärnor och en önskan. Eleven rättar till kompisens önskan.

Kapitel 8 Absolut konstiga djur

Vi sorterar våra djur/varelser, gruppen får varsin hög med tävlingsbidrag.

Kapitel 9 -10 Ännu fler …

Hur känner sig jättemyrsloken nu?
Kapitel 11 Fler möjligen konstiga

Vi läser upp några av våra tävlingsbidrag.
Kapitel 12 -14

Alla vinner tävlingen för vi är alla unika och helt fantastiska! Vi får ett brev på ”nätet” och det visade sig vara ett diplom till alla oss unika, ”konstiga” individer. Vi spelar ett miljöspel som fainns med på vårt diplom från grön flagg. Priset på tävlingen är ett fruktspett.

Varför?
Sammanhang och aktualitet

Ett av våra övergripande mål på skolan handlar om normkritik. Vi ser berättelser och högläsning som en bra ingång i ämnet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi vill vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikheter,
att var och en blir sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.

Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.