LPP Leklådor

Ansvariga: Fritidspedagoger (och elever) i Neptunus och Uranus.

Vad? Leklådor som stöd till fördjupad lek.

Frågeställning (och följdfrågor):
Hur kan vi stötta en mer fördjupad lek inne på frites (övre planet i MG)?

Kan leklådor utformas tillsammans (vuxna och elever) och bidra till den fördjupade leken. Kan detta också leda till bryta invanda roller och ge fler upplevelsen av fördjupad lek? Vi vill se om detta (med leklådor) kan vara ett stöd till att leka/ interagera med elever utanför den egna gruppen (åldersblandad)?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
2.3 Elevernas ansvar och inflytande.

  • skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska miljön.

2.2 Kunskaper

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

 

Hur?
Vi pedagoger har iordningställt en första låda. Vi kommer i dialog med barnen iordningställa fler lådor under läsåret tillsammans med barnen, där barnen ska vara de som leder utvecklingen.

Som pedagogiskt perspektiv ha ett stödjande/ uppmuntrande förhållningssätt. Till deltaga samt emellanåt ett aktivt deltagande perspektiv till denna fördjupande lek.

Ett klassrum finns att disponera dagligen för denna form av lek.

Hur ska vi redovisa och dokumentera?
Vi kommer att dokumentera förlöpande och anslå detta på ”fritidsdörren” initialt. I syfte att bekräfta samt inspirera andra till att vilja deltaga/ prova.

Tidsplan, när ska vi göra vad?
Vi diskuterar på fritids planeringsmöten samt på planeringsdagar hur det fortlöper. Vi kommer att utvärdera inför vårterminen för att se hur vi ska jobba vidare.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Vi tror att fler  kommer leka mer fördjupat. Vidare så hoppas vi att projektet kan leda till en större respekt för andras lek när de själva leker mer.

Varför?
Vi undrar om leklådor kan stötta en mer fördjupad (och åldersblandad) rollek. Vidare vill vi se om det kan leda till att barnen blir mer rädda om sitt material när de ges ett större utrymme av vara med och påverka innehållet (grönflagg – hållbar utveckling).

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11, rev 2016 :

  • bidra till elevernas harmoniska utveckling
  • etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet;
Välkomnandets etik ska alltid finnas närvarande i det vi gör. Vi uppmuntrar barnen att bjuda in varandra i leken. Ett hållbart samhälle där vi hoppas att barnen kommer att vilja vara extra rädda om materialet.