LPP Pingisturnering VT-20

Ansvarig: Klubben

Ansvariga pedagoger: 

Niclas Edhenholm, Michel Santala, Johanna Ohlander, Camilla Johnsson

När?

Onsdagar och Fredagar kl.15.10-16.10, Vt 2020 Februari

Vad?

Pingisturnering för alla frivilligt anmälda. Tar plats i idrottshallen. 

Syfte

  • Träna på de sociala verktyg som krävs för att delta i tävling med god kamrat-och-tävlingsanda.
  • Utveckla förmågan att förstå, delta och praktisera i turneringsspel. 
  • För att bejaka ett stort intresse hos barnen på klubben och erbjuda dem en chans till fördjupning. 

 

Frågeställning och följdfrågor

Vi vill undersöka om klubben kan genomföra en turnering som håller fairplay-kuppen och Lemshagas värderingar kring sportsmannaanda i tävling. Om detta fungerar så vill vi gärna ha detta som ett återkommande moment i klubbens planering för varje läsår. På sikt hoppas vi kunna så ett frö om hur strukturering av en turnering kan gå till där elever framöver ges möjligheten att utforma spelträdet och öppna upp för mer spontana turneringar i diverse sporter och spel under klubbentid.

 

  • Hur kan vi odla en god spelkultur där alla, oavsett färdighet eller fallenhet, känner sig välkomna och deltagande i meningsfull aktivitet?
  • Kan vi genomföra en turnering som känns meningsskapande för eleverna samtidigt som den utförs på ett rättvist och kamratligt sätt?
Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.2 samt 2.3

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

  • Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
  • Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 

Förankring i kursplanens syfte

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt” (Lgr 11 kap: 4)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. (Lgr 11 kap: 4)

Hur ska vi arbeta?

Pedagogerna förbereder ett tävlings träd som eleverna kan följa. Pedagogerna genomför kval, kvarts och semifinals-matcher i idrottshallen där de får agera domare och poängräknare. Elever hjälper till med funktionärsuppgifter. Till finalmatcherna bjuder vi in publik från övriga klubben att komma och heja på. Vi arbetar för att upprätthålla en god ton och sportsmannaanda och tydliggör reglerna kring negativt språkbruk. 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

I detta projekt så är syftet att elevgruppen tillsammans ska fördjupa sina färdigheter och kamratanda genom att ta sig an, för många av barnen, en ny och främmande sport. Detta går i linje med Lemshagas pedagogiska profil vad gäller skolans syn på inlärning genom samarbete.

“Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga” 

Utvärdering

Vid slutet av terminen så utförs kortare intervjuer med samtliga deltagare där de huvudsakliga frågorna kommer förankras i projektets syftesformulering.

– Hur har den generella upplevelsen av aktiviteten varit? 

– Har du lärt känna någon ny? Hur har det varit att lära sig en ny sport tillsammans med andra barn?

– Har det funnits tid för att prata och umgås? Förutom att spela pingis hur har upplevelsen av att gå iväg i en mindre grupp varit?