LPP utesnickis

Ansvarig/Ansvariga: Nick & Mats (huvudansvariga)

När? Pågående under läsåret 2017/2018

Vad? Utesnickis, som en integrerad del av uteverksamheten.

Frågeställning (och följdfrågor):

Kan miljön stödja barnen så att de mer självständigt kan utveckla sin kreativitet. Vad innefattar begreppet rätt förutsättningar? Ett elevaktivt gemensamt utforskande och lärande.

Vilka behov att stöd efterfrågar barnen? Kan vi skapa möten mellan elever även utanför den egna gruppen?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

2.1. Normer och värden.

    • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet , solidaritet och ansvar för människor även utanför den egna gruppen.
    • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen

2.2 Kunskaper

    • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

4. Fritidshemmet

    • olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
    • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Hur?

Genom att erbjuda en uttalad och delvis förberedd miljö, vilken ger eleven ett pedagogiskt stöd. Eleverna ska kunna komma och gå, ett flöde, skilt från en aktivitet på så sätt. Materialet är det som eleven samverkar, interagerar, med för stunden. Ur detta sker skapandet. Alla barn ute på skolgården åk 1-3 har möjlighet att använda sig att denna möjlighet.

Hur ska vi redovisa och dokumentera?

Det ställs ut emellanåt. Annars är det mycket som blir en del av deras fördjupade lek.

Varför?

Vi vill utveckla och förankra barns interagerade med olika material, konstruktion, kreativitet, problemlösning samt deras vilja att vara en del av sin miljö. Utveckla de gemensamma ansvaret för barnens miljö och innehåll. Vidareutveckla inkluderande, mötesplatser i barnens vardag. Ett autentiskt lärande.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Ett hållbart lärande (Grön flagg) som kan påverka och berika fler än deltagarna. Material från naturen blir till en naturlog del av barnens vardag.

Utvärdering

Utvärdering sker såväl kontinuerligt, genom diskussion med barnen vad som efterfrågas, vad de behöver för att kunna jobba vidare samt diskuteras mer övergripande på fritdnråd och på personalmöten för fritids.

Ett entreprenöriellt lärande.

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer.

Allemansrätten, Hitta vilse (friluftsfrämjandet), hållbarhet är teman som delvis inkluderas i detta arbete men även passar väl för ”egen” fördjupning.

Pedagogisk dokumentation:

Anslås samt blir en naturlig del av barnens vardag vilket också i vissa årskurser lyfts på föräldramöten.

pastedGraphic.png