Magnetism

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v35- 42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad trodde man förr om magneter?
 • Vad fastnar på magneter?
 • Vad är magnetism?
 • Vad är magnetisk kraft?
 • Vad är norrsken/sydsken?
 • Hur fungerar en kompass?
 • Vad använder man magneter till?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
2 – Eleven kan söka naturvetenskaplig information… Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enklaresonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utveckladeresonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutveckladeresonemang om informationens och källornas användbarhet.
3 – Eleven kan använda informationen… Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med vissanpassning till sammanhanget Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med godanpassning till sammanhanget.
4 – Eleven kan genomföra… Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formuleraenkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formuleraenkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
5 – I arbetet använder eleven utrustning… I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligtsätt. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivtsätt.
6 – Eleven kan jämföra… Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enklaresonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutveckladeresonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
7 – Dessutom gör eleven… Dessutom gör eleven enkladokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Dessutom gör eleven utveckladedokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Dessutom gör eleven välutveckladedokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom föreläsningar, grupparbeten. undersökningar, faktasökande.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske genom undersökningar, under lektionstid, genom faktasökning, redovisning och ett slutprov (där både magnetsim och elektricitet finns med)

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 35- Introduktion + undersökning- vad fastnar på magneten
V 36- undersökning- vad fastnar på magneten + genomgång av vad som fastnar på magneten + film
V 37- Paralympics + vad är magnetism + magnetisk kraft
V 38- magnetisk kraft + norrsken/sydsken + kompass+ experiment/undersökning “göra egen kompass”
V 39- Eget arbete kring magneter- forska kring ett ämne
V 40- Eget arbete kring magneter- forska kring ett ämne
V 41- Redovisning av eget arbete
V 42- Redovisning av eget arbete (1 lektion)

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Magneter och magnetism är ett grundläggande fenomen som finns runtomkring oss, överallt. Att ha kunskaper om detta gör att vi har kunskaper om livet runt omkring då mycket påverkas just av magneter och magnetism.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Lemshagas pedagogiska profil syns i att grupparbeten har en roll i detta projekt, att gruppen ses som en resurs för lärande. Lärprocesserna kommuniceras också med verkliga mottagare. I detta fall med att vi får kunskaper om att så många saker som vi är beroende av runt omkring oss har med magneter och magnetsim. Även många “självklara” saker som finns (ex. norrsken) får vi en förklaring till.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.