Mars normer och värden läsåret 17/18

Vi lär oss tillsammans!

Hela det här läsåret kommer att handla om att lära oss tillsammans, lära med varandra och lära av varandra.

ur LGR11

utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

 

Vi fokuserar på en stor klassgemenskap mellan Röd och Grön genom att vi blandar grupper och arbetar i olika gruppkonstellationer samt åker på gemensamma utflykter. Vi ska känna alla och känna oss trygga med varandra för då har vi lättare att lära och vi motverkar dessutom utanförskap och mobbing.

I alla ämnen kommer vi poängtera vikten av att hitta sitt sätt att lära sig men också att ditt sätt att förklara för en vän kan vara det som gör att de förstår. Vi kommer att testa flera olika strategier när vi arbetar, mycket blir i par och mindre grupper där rutiner från Cultures of Thinking får ta stor plats så att vi övar upp förmågan att kommunicera och tänka tillsammans med andra.

tex. i matematik kan uppgifter att handla om att diskutera och resonera i par och visa hur man tänker på olika sätt med hjälp av små whiteboardtavlor.

 

Gemensamma aktiviteter där alla elever i Mars är tillsammans

Cykelutflykt med gemensam matlagning, vänskapsarmband, besök till museet Vikingaliv, inneraster och uteraster med bara Mars, blandade grupper under mentorstiden, fadderbesök hos fadderbarnen i mixade faddergrupper och mer kommer!

Inneraster under måndagar eller tisdagar. Varje måndag och tisdag har Mars bägge grupper gemensam rast innan lunch tillsammans med Ayla. Den tiden alternerar vi ute och inneraster. Innerasterna är medvetna val 1-2 ggr i månaden där elever är i Röds klassrum och biblioteket som ligger i anslutning. Eleverna erbjuds möjligheten att spela brädspel, spela kort, rita, läsa och ”hänga”. När alla möts på en så liten yta och utan tillgång till datorer men med sällskapsspel skapar vi många kontaktytor och lika villkor där alla känner att de kan delta. Vi ser tydligt att de knyter och upprätthåller band mellan grupperna Röd och Grön under den här tiden plus att eleverna verkligen uppskattar avbrottet i verksamheten som vanligtvis består av lektionstid inne och rast ute.

 

Uppstarten på läsåret gick till på följande vis:

Fyra dagar har vi fått tillsammans den första veckan på läsåret och som alltid präglas de första dagarna på höstterminen på Lemshaga av normer, värden, samhörighet, gemenskap, respekt. Vi har bland annat övat på att lyssna på instruktioner både i och utanför klassrummet. Eleverna har även varit med och satt upp målbilder för läsåret, de tolkade in symbolvärden i olika småsaker de hade på sin plats i klassrummet första dagen och vi kom bland annat fram till att

en kolarem kan betyda att

 -” vi ska ha en röd tråd i vårt arbete”

 -” vi ska knyta ihop säcken”

-” vi ska hänga ihop i klassen, knyta nya band”

ett sudd kan betyda att

-” man får göra fel och göra om”

-”det är okej att ändra sig”

linjalen tänkte några kunde betyda att

-” vi ska mäta våra kunskaper (snart är vi i åk6!)”

-” vi ska nå långt”

-” det blir mycket matte i år”

Många kloka tankar och en övning där eleverna tränas i att tänka utanför boxen, tänka i flera steg och läsa in symbolik i olika saker eller uttryck.

Finmotoriken fick också kickas igång när vi knöt ”vännskapsband” i härliga regnbågsfärger. Ni kanske minns banden vi visade upp på skolavslutningen i juni, de har nu blivit armband. Vännskapsbanden symboliserar samhörighet, allas lika värde men också allas olikheter. Vi behöver varandra och vi behöver att vi är olika men ändå tillsammans. Det kommer vara ledord under hela hösten.

Friendship bracelets – continue to practice your fine motor skills !!! Tutorial: http://friendship-bracelets.net/tutorial.php?id=12

ur LGR11

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.