Miljöhjältar

Miljöhjältar

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cecilia Högsveden East och Sara Sandström


När, under vilka veckor?

VT 18, v 16-24


Vad?

Vad är en miljöhjälte?

Frågeställning (och följdfrågor):
Vad är återvinning? Vad är kretslopp? Hur kan vi vara miljöhjältar?


Övergripande mål från LGR11 2.2:

-har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
-har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
-har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
-kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
-kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
-kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,


Förankring i kursplanens syfte:

So
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor,
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor.


Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

So
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.

 

Hur?
Hur ska vi arbeta?
I samband med vårt besök på Naturhistoriska riksmuseet (kopplat till vårt projekt om tid och rymden) såg vi filmen A Beautiful Planet på Cosmonova. I filmen beskrev astronauterna olika exempel på miljöförstöring som de kunde se på jorden, från rymden. Men de visade även på hur vi kan hjälpa vår jord. Vi blev inspirerade av detta exempel och började fundera på hur även vi kan vara med och göra skillnad.

Vi började med att både läsa boken och titta på filmen om Charlie och Lola: Tag hand om vår planet. Där tar man bl a upp ord som återvinning, källsortering, miljöhjältar.
Vi använde boken som ingång till vårt projekt för att skapa igenkänning och öka medvetenheten kring vad som sker på vår jord.
Detta projekt kring återvinning och kretslopp är en del i vårt arbeta med Grön flagg på skolan.
Det är även ett samarbete mellan skola och hem där vi vill uppmuntra föräldrarna att själva ta del i och uppmuntra barnen att engagera sig i familjens återvinning på ett konkret och kreativt sätt.
När familjerna återvinner noterar de antalet och vilka olika material de har återvunnit samt skickar en bild från återvinningstillfället, till någon av oss mentorer. Väl i skolan noterar vi tillsammans de olika materialen, t ex 40 plastförpackningar, 20 pantburkar, 30 glasflaskor osv på vår anslagstavla. För varje 40:onde sak får eleven sätta upp ett löv på vårt träd. Där synliggörs hur mycket vi har återvunnit.
När trädet är fullt önskar vi få plantera ett träd på skolan (precis som Charlie och Lola gör i boken).
Förutom de kategorier som vi har valt ut tillsammans uppmuntrar vi eleverna att komma på fler goda miljöexempel. Man kan byta böcker med varandra, man kan lämna urvuxna kläder till andra barn osv.
Läraren modellerar och är själv ett gott exempel på att återvinna.

På Mellangårdens städdag i slutet av april har vi en vårsamling med hattparad. Vår klass tillverkar våra hattar i återvunnet material, såsom plastburkar, tyg, kartong mm.

Vi spelar in miljöfilmer kring återvinning som vi visar på avslutningsdagen för familjerna.
Vi sjunger en miljösång om att alla kan vara med och göra skillnad för vår jord.


Vad har de lärt sig?

Av tidningar kan man göra nya tidningar.
 När vi källsorterar och återvinner så sparar vi på jordens resurser.
Det lilla vi gör spelar roll för miljön, alla kan göra något.

Det är roligt att vara en miljöhjälte!


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?


Vi samlar löv på vårt träd. När trädet är fullt har vi blivit lovade ett träd av vår rektor, som ska planteras på Lemshaga.

Vi visar våra hattar av återvunnit material och berättar om vårt arbeta på Mellangårdens vårsamling.

Vi visar våra miljöfilmer och sjunger en sång om vårt engagemang för miljön, på avslutningsdagen.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
Vi arbetar med detta projekt under vårterminen 2018.


Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Under ett besök på Naturhistoriska Riskmuseet såg vi filmen A Beautiful Planet på Cosmonova.
I filmen tittar astronauterna ner på vår planet och ser miljöförstöring på nära håll. De tar också upp lyckade projekt för att rädda vår jord. Vi blev inspirerade till att tänka positivt kring att vi också kan göra skillnad.

Vi kopplat projektet till vårt arbete med Grön Flagg.

Att arbeta med miljöfrågor är alltid en mycket angelägen fråga!


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi sätter in vår undervisning i meningsfulla sammanhang. Vi låter elevernas tankar och idéer genomsyra vårt projekt. Vi vill att våra elever ska känna att de kan göra skillnad och påverka omvärlden och sin egen livssituation. Vi använder oss av tankerutiner för att synliggöra elevernas tankar. Vi är engagerade vuxna som är nyfikna på våra elevers tänkande. Vi är modeller i vårt eget agerande kring miljöfrågor.

 

Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:
Alla elever har varit mycket engagerade och vi tror även att vi har satt igång en positiv trend kring återvinning och källsortering i hemmen.

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation:

  

 

Länktips:
• Lokala planeringar – Alla ämnen