Mot en hållbar värld?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.7-v.11

Vad?

Frågeställning och följdfrågor 
 • Vad gör ett land sårbart (naturliga orsaker)? (repetition)
 •  Hur har regioner som Mellanöstern påverkats pos/neg av att de har oljetillgångar? (rikedom & konflikter)
 • Hur kan vatten bli en källa till konflikt?
 • Hur hänger klimatförändringarna samman med tillgången på vatten?
 • Vad är orsaken till att gränser kan ses som orättvisa idag?
 • Vad innebär hållbar utveckling? (repetition)
 • Vilka är de ekonomiska sektorerna i ett lands ekonomi? (repetition)
 • Vad menas med BNP och tillväxt? (repetition)
 • Vad menas med globalisering och hur påverkar media? (repetition)
 • Hur startades EU och varför? (repetition)
 • Vad är EUs områden som de bestämmer över idag?
 • Hur styrs EU och hur fattas beslut?
 • Vilka fördelar/problem finns med EU (federal makt)?
 • Hur kan EU påverka i miljöfrågor om t ex klimatet?
 • Vad är klimat och vad påverkar klimatet på en plats? (repetition)
 • Vad menas med Polarklimat?
 • Vad orsakar klimatförändringarna idag?
 • Vilka konsekvenser får klimatförändringarna?
 • Vad är Gis och hur kan detta användas för att analysera Arktis?
 • Vilka perspektiv är inblandade i Arktis-regionen
 • Vad är orsaken till att man ser möjligheter i Arktis och vad orsaker att Arktis är hotat?
 • Hur påverkas ursprungsbefolkningar av det som sker i Arktis?
 • Vad är hållbara lösningar på kort och lång sikt för Arktis?
 • Vad kan ungdomar idag göra för att påverka och för att bidra till en hållbar framtid?

Material

Arktisdebatten:
Arktisdebatt

Tips till debatten (och analysen) kan vara att lyssna på detta radioprogram från P1
”Maktspelet i Arktis”

Denna kartsida är ett annat tips där man ser hur GIS-tekniken ser ut och kan användas.
GIS

Lpp-genomgång:

Keynoteblad

Hållbar utveckling – klimat

Källkritikguiden:

Källkritikguiden vt 18

Gleerups:

HU:

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/a9300120-6646-4c6d-b871-4603f7dbd206

Polarklimat:

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/99f4b7a1-fd18-4903-a466-63d29ce5d7df

Klimatförändringar:

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/516e2dcd-2d52-483d-ae91-d0b1b85ddf26

Energikällor:

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/4da075e0-48a7-4a85-9bd2-6e196c82b3f3

Gis:

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/f19beac8-00a2-49b3-844a-b0075fedbed7

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Geografi:
• Jordens klimat­ och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transport­ eras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
• Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
• Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informa­ tionssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur­ och kulturlandskapet.
• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
• Förnybara energitillgångar, till exempel sol­ och vindenergi och alternativa drivmedel.
• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Samhällskunskap:

 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Inledningsvis övar vi kartanalys där vi tillsammans analyserar Mellanöstern. Fokus på vad som ger rikedom, sårbarhet och orsaker till konflikter.

Bilden nedan visar att vi sedan började arbetet med en analys av Arktis. Starten är i de nedre ”byggstenarna” som är repetition av vissa delar och några ”stenar” som är nya (EU, klimatförändringar, polarklimat, Gis). Utifrån dessa får alla elever ett perspektiv när vi ska debattera Arktis-regionen. I Arktis synliggör vi konflikter och söker sedan lösningar på dessa. Diskussionen dras till att se om lösningarna är hållbara!

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi jobbar oss fram till en debatt som är en möjlighet att visa sina förmågor och sedan avslutar vi med en analys där eleverna får välja att skriva eller diskutera i smågrupper.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Pass 1-4: Geo-analys Mellanöstern 

=> Vad gör ett land sårbart (naturliga orsaker)?

=> Hur har regioner som Mellanöstern påverkats pos/neg av att de har oljetillgångar? (rikedom & konflikter)

=> Hur kan vatten bli en källa till konflikt?

=> Hur hänger klimatförändringarna samman med tillgången på vatten?
=> Vad är orsaken till att gränser kan ses som orättvisa idag?

Pass 5: Vad har vi med oss + EU start
– Vad innebär hållbar utveckling?

 • Vilka är de ekonomiska sektorerna i ett lands ekonomi?
 • Vad menas med BNP och tillväxt?
 • Vad menas med globaliserning och hur påverkar media?
 • Hur startades EU och varför?

Pass 6: EU + klimatkoppling

 • Vad är EUs områden som de bestämmer över idag?
 • Hur styrs EU och hur fattas beslut?
 • Vilka fördelar/problem finns med federal makt?
 • Hur kan EU påverka i miljöfrågor om t ex klimatet?

Pass 7: Klimat & Förändringar + skeptiker
– Vad är klimat och vad påverkar klimatet på en plats?

 • Vad menas med Polarklimat?
 • Vad orsakar klimatförändringarna idag?
 • Vilka konsekvenser får klimatförändringarna?
 • Hur påverkas källkritik när det finns klimatskeptiker/klimatförnekare?
 • Vad finns det för krafter bakom klimatskeptiker/klimatförnekare och vad vill de uppnå?

Pass 8: Arktis: Intro B-POJK-FS +Urbefolkningar + Gis +
Pass 9: orsaker

Pass 10: Arktis – Hot – konsekvenser

Pass 11:  Debatt Arktis + Lösningar
– Vad är Gis och hur kan detta användas för att analysera Arktis?

PAss 12: Analys

 • Vilka perspektiv är inblandade i Arktisregionen
 • Vad är orsaken till att Arktis är hotat och vad består hoten i?
 • Hur påverkas ursprungsbefolkningar av det som sker i Arktis?
 • Vilka likheter kan man se mellan Arktis urbefolkningars problem och de samerna har i Sverige?
 • Vad är hållbara lösningar på kort och lång sikt för Arktis?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det är dags att fördjupa våra kunskaper i allt från hur stormakter, naturtillgångar är med och skapar konflikter till hur våra vanor/ovanor skapar miljöproblem och orättvisor.
Vi ska plocka samman trådar och bygga på med ytterligare några byggstenar innan vi har en djupdykning i Arktis. Här kommer vi ha en debatt där så många sidor som möjligt ska synliggöras för att lyfta fram olika problem/hot och utifrån dessa diskutera vad som är hållbara lösningar.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.