Multiplikation – upprepad addition

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? VT-17

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur fungerar multiplikation?

Vilka likheter finns det mellan multiplikation och addition?

Hur hänger multiplikation och division ihop?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer
  • Strategier för matematiskt problemlösning i enkla situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

  • Eleven kan lösa enkla problem i närvara situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med “lilla multiplikationstabellen” (tabell 1-5). Vårt arbetsmaterial kommer i grunden vara vår matematikbok men vi kommer även använda oss av andra extrauppgifter inom området. Till vår hjälp för att konkretisera kommer vi använda oss av olika talblock

Vi kommer att diskutera hur addition och multiplikation hör ihop genom upprepad addition. Som steg två kommer vi visa på hur multiplikation och division hör ihop som en talfamilj.

 

Vissa elever har som mål att lära sig “stora multiplikationstabellen” (tabell 6-10). Dessa elever kommer att få arbeta med detta på sina IUP-lektioner.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar formativt under lektionspassen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.48  vi arbetar med praktiska hjälpmedel kring multiplikation, kort, bräden, spel och pussel. Eleverna roterar på stationerna. Vi arbetar med matematiska problem, med härledning till multiplikation och division.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Vi visar eleverna att grunden för multiplikation är upprepad addition. Vi bygger även vidare på elevernas tidigare kunskaper, intresse och egna mål utifrån deras IUP’er om att lära sig fler multiplikationstabeller.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Lärandet sker med förståelse och genom att vi tar tillvara elevernas olika egenskaper och sätt att lära. Frågor som Hur vet du det? Finns det fler sätt? skapar en nyfikenhet och lust att lära. eleverna får möjlighet att utvecklas, utmanas och nyfiket tillägna sig nya kunskaper. Att vi arbetar praktiskt med många sinnen involverade och skapar kreativa estetiska bilder med matematik.

Utvärdering

Kontinuerligt tillsammans med eleverna.