Musik år 2

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Daniel Ekmark.

När, under vilka veckor? 2020/2021

 

Vad? 

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är musik?
 • Hur kan vi uttrycka oss genom skapande av musik?
 • Vilka sånger använder vi vid vardagliga och högtidliga sammanhang?  

 

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
Förankring i kursplanens syfte
 • Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.
 • Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

 

Centralt innehåll från kursplanen år 1-3
Musicerande och musikskapande
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
Musikens verktyg
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
Musikens sammanhang och funktioner
 • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Eleverna i Uranus har musik varannan vecka. Under detta läsår kommer vi att sjunga och skapa musik på olika sätt. 
 • Vi kommer att “känna” musik genom att lyssna på olika musikgenrer. 
 • I våra olika projekt  och ämnen kommer vi att sjunga sånger som är kopplade till området.
 • Vi sjunger olika sånger som är kopplade till våra högtider och traditioner. 
 • Genom sång och lek utvecklar vi förmågan att uppleva och reflektera över musik. 
 • Vi kommer att skapa instrument med hjälp av återvunnet material. 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 • Vi utvärderar kontinuerligt genom aktiviteter och samtal. Genom att dokumentera med hjälp av bild, observationer, etc. synliggör vi gruppens process och var den befinner sig.

 

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare. Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.