Naturen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? 36-47

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är ett kretslopp?
 • Vad är fotosyntes?
 • Hur hjälper nedbrytarna naturen?
 • Hur kan vi skapa ett eget kretslopp?
 • Vad är biologisk mångfald?
 • Varför är näringsväv och näringskedja viktigt i naturen?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta ideér i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
Förankring i kursplanens syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklarabiologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Centralt innehåll från kursplanen

Natur och samhälle:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosysteminärmiljön,sambandmellanolikaorganismerochnamnpåvanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Biologins metoder och arbetssätt:

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur,växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, tillexempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
1 – Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
1 – Eleven kan genomföra…
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
1 – I arbetet använder eleven utrustning..
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligtsätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivtsätt.
1 – Eleven kan jämföra…
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utveckladeresonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutveckladeresonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
1 – Dessutom gör eleven…
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utveckladedokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutveckladedokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lärarledda lektioner, undersökningar, grupparbeten. Hitta information själv genom att läsa i böcker, på nätet, genom information från läkaren, undersökningar i gruppen för att hitta/få svar på frågor.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom undersökning, dokumentation, redovisning. Kommer även sambedöma med svenskan.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 36- Kretslopp
V 37- Kretslopp + undersökning av ”vår naturruta”
V 38- Undersökning, vår naturruta
V 39- Undersökning, vår naturruta + det slutna rummet
V 40- Jämförelser av olika naturrutor
V 41- Redovisning av naturruta
V 42- Redovisning av naturruta
V 43- Fotosyntes
V 45- Ekologi + biologisk mångfald
V 46- Biologisk mångfald + näringsväv+ näringskedja
V 47- Näringsväv + näringskedja

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det börjar bli höst ute och skogen är ett stort område natur  i vår kommun Värmdö. På hösten finns en massa organismer och liv att upptäcka och hitta, som kan lära oss att förstå hur natur och samhälle samarbetar.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många praktiska inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för sammanhang i naturen och även ge självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Att jag som pedagoger är en delaktig vuxen som ser möjligheter i elevernas tankar och funderingar, en som lyssnar, utmanar och undersöker verkligheten tillsammans med eleven.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.