Naturkatastrofer, rikedom & fattigdom – Sårbara platser 2

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.46-50

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad tänker du på när du hör ordet naturkatastrof?
Vad skiljer en naturkatastrof från något som vi människor orsakar?
Hur kan man använda en kartbok för att analysera ett land?
Vilka faktorer kan vara med och skapa rikedom och fattigdom?
Varför är USA världens rikaste land?
Vad är det som gör att klimatet ser olika ut på olika platser på jorden?
Vad finns det för olika typer av naturkatastrofer och hur kan vi upptäcka platser som är sårbara?
Vad kan länder göra för att vara mindre sårbara?
Vilka konsekvenser uppkommer pga olika former av naturkatastrofer?

Övergripande mål från LGR11 2.2

  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
    => Vi lägger grunder för att kunna förstå de stora sammanhangen runt t ex klimat förändringarna.

Förankring i kursplanens syfte: Geografi (för lärare)

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
Vi studerar naturkatastrofers inverkan på människor i olika delar av världen. 
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
Vi studerar samband mellan t ex klimat och naturtillgångar för att se hur detta påverkar länders rikedom och fattigdom.
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
Vi jobbar med kartanalyser av olika platser för att studera olika fenomens påverkan på rikedom och fattigdom.
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Vi lägger grunden för att kunna förstå klimatförändringar och diskuterar följder av skövling av regnskogar.

Centralt innehåll från kursplanen

Fokus för elever:
=> Förklara vad som menas med naturkatastrof, ekokatastrof och sårbara platser.
=> Förklara hur olika typer av nederbörd uppkommer (ex bergsregn, frontregn,)
=> Förklara olika fenomen som påverkar klimatet på en plats (närhet till hav, havsströmmar, höjd över havet, närhet till Ekvatorn, (öppna platser och stadsmiljö)
=> Kunna använda olika tematiska kartor som analysverktyg
 för att studera t ex rikedom & fattigdom.
=> Visa på olika orsaker till rikedom och fattigdom och visa på samband mellan dessa.
=> Visa på orsaker till att USA är världens rikaste land och då ha med exempel på olika typer av industrier.
=> Beskriva vad som kan odlas på olika platser i världen (USA) och visa på samband med klimatet.
=> Förklara och använda olika karttyper och olika olika geografiska hjälpmedel ex gradnät, längdgrad, breddgrad, symboler och färger.
=> Förklara orsaken till olika naturkatastrofer ex torka, orkaner, översvämningar,  jordbävningar och hur man kan upptäcka om platser är sårbara pga dessa.
=> Visa på konsekvenser av olika naturkatastrofer (fattigdom och ohälsa) och hur man göra platser mindre sårbara för dessa.

Från Lgr 11 (för läraren)

Livsmiljöer
* Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
* Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
* Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
* Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.
* Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
* Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
* På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
* Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
* Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Material:

Pdf om orkaners konsekvenser
orkaner-i-mexikanska-golfen

Sidor i boken: Geografi  7
Orkaner: s.66-67, 77
Temperatur: s.68
Klimat: s. 74,
Nederbörd: 81-82
Havsströmmar s. 60
Inre krafter: s.26, 28-30

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

sa%cc%8arbara-platser-2-ht-16

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar tillsammans med att utforska våra tankar om naturkatastrofer. Dessa tankar tar vi med oss när vi sedan utvecklar förmågorna att analyser med hjälp av kartor. Här plockar vi fram olika orsaker till länders rikedom/fattigdom.
Vi bygger vidare på detta genom att studera vad som påverkar klimat på olika platser och vad som är orsaker till nederbörd. Extra fokus blir här orkaner, hur de uppkommer, konsekvenser av dessa och vad man kan göra för att förebygga dessa för att göra platser mindre sårbara.
På vägen får vi med oss viktiga verktyg som vi kommer använda oss av när vi jobbar med analyser av kartor ex längd och breddgrad, strategier för att använda dessa när man bestämmer platsers lägen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha en analys som avslutning och där kommer man få välja om man vill skriva eller diskutera i liten grupp.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.46 Intro, faktorer som skapar rikedom/fattigdom, grunder kartanalys
v.47 USA analys av varför det är världens rikaste land
v.48 Klimatfaktorer, nederbörd, jordbävningar
v.49 repetition och Analys
v.50 Debatt, och betygssamtal

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi lägger grunderna för att kunna göra kartanalyser på ett mer avancerat sätt. Samtidigt plockar vi upp viktiga grunder för att förstå rikedom och fattigdom i världen. I samband med detta får vi koll på viktiga grunder som har med klimat och väder som i sin tur gör att vi bättre kan förstå varför platser är sårbara. Till detta lägger vi kunskaper om jordbävningar för att bredda kunskaperna om olika orsaker till att platser är sårbara.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem
=> Vi startar i elevernas tankar som vi bär med oss under resans gång.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.