åk 5 – Geografi- Norden: Vikingarnas land idag

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.45-v.7

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)
 • Vad handlade man med för varor under Medeltiden och vilka likheter fanns det med Vikingatiden och vilka likheter finns det än idag?
  (se sammanfattning)
 • Varför var handel, tull och städer viktiga under Medeltiden och hur är det om man jämför med idag? (se sammanfattning)
 • Vad menad med sund och vad kan dessa har för betydelse för handel?
 • Vad menas med klimat och hur påverkas Norden av vindar och havsströmmar som t ex Golfströmmen? (s. 19-21)
 • Vad menas med lågland och hur har landskapet förändrats pga människorna? (s.52-53)
 • Vad har länder för nytta av lågland (s.56-57, odling, energi, jobb, turism)?
 • Vad orsakade inlandsisen och hur hänger den ihop med landhöjningen? (s.30-31)
 • Hur har inlandsisen tillsammans med vatten, vind och frost påverkat de nordiska bergskedjorna? (erosion/slipning, U-dalar, s.62)
 • Vad har länder för nytta av bergsområden, älvar och fjordar? (s.63, 66-67) ?
 • Varför är olja och naturgas så viktiga för Norge (jobb, användningsområden, export (s.68) ?
 • Hur har inlandsisen format det unika finska landskapet (Sjöar, åsar, morän, s.72-73)
 • Vad har länder för nytta av att ligga i det norra barrskogsbältet (jobb, skogsbruk, pappersmassa, virke, s.72,76)
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)
Förankring i kursplanens syfte (för läraren)

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
=> Vi studerar orsaker och konsekvenser av inlandsisen.
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
=> Vi studerar sambanden mellan klimat, lågland och olika mänskliga företeelser som odling och energi. 
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
=> Vi utvecklar förmågan att använda olika typer av kartor och visar på olika strategier när man analyserar kartor.
=> Vi bygger ut våra namngeografiskareferenspunkter  med fokus på Norden.

Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)

• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekven­ser detta får för människor och natur.

• De svenska, nordiska och övriga europeiska natur­ och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

• Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topogra ska och tematiska kartor.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Norden ht 17-18

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska bege oss ut på en resa in i Vikingarnas länder idag. Vi startar i Medeltida handel för att sedan navigera oss runt i Norden. På vägen använder vi oss av kartor och fördjupar våra kunskaper om dessa. Ett annat mål på vägen är att se vilka varor vi idag har i vår handel och vi bildar oss en uppfattning om vad människor jobbar med idag. Naturtillgångar, jobb, energi ger oss bättre blid av viktiga delar i ett lands ekonomi idag.
Vi ska också få med oss viktiga platser som vi stöter på under vår resa. Här får vi också med oss ett antal viktiga begrepp som ex sund.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Diskussioner under arbetets gång tillsammans med ett prov/en analys på slutet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.45-46 Medelltidens handel.
v.47  Kartkunskap – resan startar
v.48 Namngeografi – Norden
v.49 Kartstrategier, klimat
v.50 Klimat

v.2 Låglandets Danmark
v.3 Inlandsisen – Bergslandet Norge
v.4 Bergslandet Norge – namngeografitest
v.5Bergslandet Norge , Finska landskap
v.6 Finska landskap och svenskt järn
v.7 Repetition & analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger dels vidare på de geografikunskaper vi har från Jupiter och då om Sverige. Till detta bygger vi på kunskaperna om vikingarnas Norden som övergår i det Medeltida Norden. Handel står i fokus och det är detta vi vill kunna jämföra med det moderna Norden, där vi studerar bl a vad vi idag lever av och handlar med.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
  => Varje del vi jobbar med (uppdrag) har frågeställningar kopplade till sig som vi tillsammans undersöker och resonerar runt. Detta för att synligöra hur vi tänker om dessa frågor.
 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.