Novell: Läsa, analysera och diskutera

Ansvarig lärare: Catrin Colliander

 

När?

Vecka 41-46

 

Vad?  

 

Du ska läsa och analysera noveller och filmatiseringar, presentera en novell samt leda och delta i novellsamtal. Du kommer även läsa skönlitteratur på egen hand.

 

 

Frågeställning och följdfrågor

 

Vilka textdrag är typiska för en berättande text?

Hur kan man presentera en novell?

Hur leder man ett novellsamtal?

Vad är viktigt att tänka på när man deltar i en diskussion?

 

Förankring i kursplanens syfte

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Läsa och skriva 
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.  
   • Tala, lyssna och samtala 
    • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
   • Berättande texter och sakprosatexter
    • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets-­ och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. 
    • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö­- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger. 
    • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra. 
    • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms­- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
   • Språkbruk 
    • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

Kunskapskrav

 

 

E

C

A

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flytgenom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivtsätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med godkoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Du får läsa en novell, se två olika filmatiseringar av denna och diskutera de olika versionerna utifrån innehåll och uppbyggnad.
 • Du arbetar med avsnittet som behandlar den berättande genren i läromedlet Genrekoden.
 • Catrin delar in eleverna i grupper om 4-5 där varje elev får var sin novell att individuellt läsa och skriftligt analysera utifrån.
 • Eleverna sätter sig i sina grupper och leder novellsamtal om sina respektive noveller. Detta moment liknar det muntliga nationella provet i svenska.
 • Du läser en egen skönlitterär bok som du sammanfattar och tolkar utifrån givna mallar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Elevernas muntliga och skriftliga analyser av olika noveller samt skönlitterär bok.
 • Elevernas förmåga att leda och delta i novellsamtal.

 

 

Material

Allt material finns på Google Classroom

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Vi lär tillsammans och av varandra.