Ordklasser

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? V 19-22

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
  • Vilka ordklasser finns det?
  • Hur kan vi särskilja de olika ordklasserna åt?
  • Varför har vi ordklasser?
  • Skriver vi och pratar vi bättre om vi vet vad en ordklass är eller vilken ordklass ett ord tillhör?
Övergripande mål från LGR11 2.2
  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans…
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Centralt innehåll från kursplanen
  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta genom en introduktion där vi för anteckningar och får reda på grunderna kring ordklasser. Vi kommer att se på filmer, spela olika typer av spel.

http://urskola.se/Produkter?q=ordklasser&typicalagerange=primary4-6

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning/bedömning kommer att ske fortlöpande under lektionerna, att visa att man förstår ordklassernas betydelse.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 19- Introduktion av ordklasser
V 20- Introduktion av ordklasser, arbeta med olika ordklasser (ex. verb, substantiv, prepositioner), ordklasscharader
V21- Arbeta med stencil (ex. hitta ordklasserna i berättelsen),
V22- Ordklasspel (memory, elevspel.se, ordklasspel).

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eftersom ordklasser har så stor roll i vårt språk, både det talade och det skrivna språket, är det alltid aktuellt att lära sig mer om ordklasser. Det kommer göra att vi får en större förståelse och kunskap kring vårt språk som också gör att vi kommer bli säkrare att använda vårt språk i olika sammanhang.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.