Ordkunskap

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? 4-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Varför behöver vi ha kunskaper om ord?
 • Vad är synonym, homonym och släktord?
 • När ska vi stava med dubbelteckning och när ska vi inte ha dubbelteckning?
 • Hur och när använder vi ord med ljud som tj, sj, ng?
 • Vilken alfabetisk ordning har vi?
 • Hur slår vi upp ord i ordlistor?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Centralt innehåll från kursplanen
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Språkets struktur
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
5 – I texterna använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta genom lärarledda lektioner där bakgrunden, regler och strukturer kommer att gås igenom. Eleverna kommer sedan att arbeta med dessa både enskilt och i grupp. Även den enskilde eleven kommer att hitta regler och strukturera för hur vi kan använda ord och stava på bästa sätt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske fortlöpande

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 4- introduktion, släktord, homonym, synonym
V 5- motsatsord
V 6- sj- ljudet
V 7- j- ljudet,
V 8- ng- ljudet,
V 10- m- ljudet, tj- ljudet
V 11- tj- ljudet, ord, afabetisk ordning,
V 12- dubbelteckning

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Alla elever har rätt till “sitt” språk. Att kunna förstå och bli förstådd. För att kunna utveckla sitt språk behöver man ha kunskap om och förståelse kring språkliga normer och språkets struktur.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.