Orientering och utevistelse

Ansvarig/Ansvariga: Gottis Olofsson
När, under vilka veckor? 39-43

Vad?


Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är Orientering?
 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur lyder allemansrätten?
 • Hur kan jag hitta kraft och energi i naturen?
 • Hur ska jag planera en lättare halvdagsvandring?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.
Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Att orientera sig i närliggande natur/utemiljö med hjälp av kartor.
 • Kartans uppbyggnad och symboler( enkla karttecken- kartans färger, skala och symboler)
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • Säkerhet och hänsynstagande vid natur och utevistelse
 • kroppsliga och mentala effekter av träning.

 

Hur?Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att arbeta utomhus hela perioden.Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Aktivt deltagande både praktiskt och muntligt samt inlämning av dokumentation efter vandringen.


Tidsplan, när ska vi göra vad?:


Ladda ner dokumentet "Karttecken.pdf"
v.40
Praktisk träning orientering
Orienteringsteori + praktisk träning

v.41 
Orientering/ olika kartor
fredag (röd+grön): Orienteringsdag Ekedal + kort läxförhör reflektion (görs tillbaka på skolan)
v.42

Fotboll
Lek i naturen
v.43
planering kommer
Torsdag (röd+grön): Dubbeltimme. Utevistelse med reflektion (Allemansrätten + Hur kan vi hämta energi från naturen?- Liten vandring runt Kvarnsjön: medtag ngt varmt att dricka och frukt/smörgås.
Gruppuppgift: Ni skall i grupp om 2-5 personer dokumentera (med bild och text eller film) en sak som man får göra och en sak som man inte får göra enligt allemansrätten.
Bilderna/filmen görs under vandringen och sedan skall ni maila in uppgiften till mig på gottis.olofsson@lemshaga.se. Senast fredag skall det vara klart!!

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?


Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.