Pandoras ask

Ansvarig lärare: Ayla Lind

Period: v.35-v.50 (ht 2020)

 

Tema – “Pandoras ask”

Eleverna ska utforska möjligheterna att skapa en låda med lock utifrån myten om Pandoras ask. De kommer att använda handverktyg, slipmaskiner och skruvdragare och lära sig att hantera de på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Materialet kommer att vara furu, botten av kryssfanér i björk och locket blir av lind. De kommer att dekorera lådan med ett hoppfullt meddelande i botten och flera olika dekorationstekniker.

Dokumentation kommer att ske i bloggform. Eleverna kommer i par att få handledning i att dokumentera sitt arbete med ord, bild och video, ett par varje vecka. Klassen kommer sen ta del utav dokumentationen veckan efter och tillsammans bygger vi vidare på innehållet för att både skapa en utförligare dokumentation men också för att kollektivt lära sig hur man dokumenterar sitt arbete.

Syftet med arbetet är att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap. Eleverna ska finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Det kommer att krävas manuellt och intellektuellt arbete i förening för att eleverna ska utveckla kreativitet, och stärka tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Lektionsplanering

v.35    Säkerhetsgenomgång i salen och brandrutiner.

Skissövning – perspektivskiss (kuber och rätblock)

Temaintroduktion med kort filmklipp: https://www.ted.com/talks/iseult_gillespie_the_myth_of_pandora_s_box/transcript?language=sv

Diskussion och utforskande av hur fyra lika långa bitar kan sammanfogas på olika sätt och ge antingen en kvadratisk form eller en rektangulär form. samarbeta vid bordet

Genomgång av spikar, vad bör man tänka på när man väljer spik? samarbeta vid bordet

Vilka verktyg behövs för att göra en låda? samarbeta vid bordet

Videoklipp om att bygga en låda: https://www.youtube.com/watch?v=Wznd-zzlVOI

 

v.36  Provbitar – centrumplugg

Instruktionsfilm om material, verktyg och arbetssätt. Genomgående plugg.

https://www.youtube.com/watch?v=LUqLnHscglc

Eleverna påbörjar sin individuella provbit

När provbiten är klar, påbörja planeringen av din låda med ritning, materialåtgång och dekorationer

 

Tips på videoklipp

Utsidans mått, hur ska jag tänka?

https://www.youtube.com/watch?v=7qJ_Wl3JBJ4

Insidans mått, hur ska jag tänka?

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ6jPG8Sd0E

Inspiration och ritning, låda, ask och skrin

https://slojdlexikon.nu/tra/instruktioner/forvaring/lada-skap-och-skrin?fbclid=IwAR0YCA-sVumXYwyRmTUHscBNd-LOhXOvaeTDQ7wPat0x5pdXlV17sC68yaU

 

v.37   Eleverna fortsätter med sitt individuella arbete med att planera lådan och kapa till materialet

Genomgång av olika designidéer och dekorationstekniker

 

v.38  Fortsätt arbetet med lådan

 

v.39 Fortsätt arbetet med lådan

Genomgång av olika typer av botten

 

v.40  Fortsätt med lådan

Genomgång av olika typer av lock

 

v.41   Fortsätt arbetet med lådan

 

v.42   Fortsätt arbetet med lådan

 

v.43  Färdigställ lådan

 

v.44 Höstlov

 

Vid eventuella vikariat i slöjd kommer elevernas ordinarie arbete att pausas och anpassade uppgifter att genomföras istället, planeringen justeras utifrån det i så fall.

 

Koppling till centralt innehåll

Temat “kan användas i köket” med tillhörande genomgångar och moment kommer att beröra alla delar i det centrala innehållet men med huvudfokus på markerade delar.

 • I årskurs 7–9

  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

  Slöjdens arbetsprocesser

  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

  • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

  Slöjden i samhället

  • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 

Koppling till kunskapskraven

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Koppling till matrisen

Under de olika delarna av temat kommer eleverna att möta olika delar av matrisen och bedömas utifrån de. Betyg ges vid terminsslutet och baseras på deras arbete i trä- och metallslöjd under höstterminen. Betyget är en sammanvägning av delmomentens resultat.

När delmomentet är klart ska eleven ha uppnått följande delar av matrisen.

 • Planering och skiss

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

 

 • Provbitar

Kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

 • Sammansättning av lådan

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer man tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

 • Dekoration och ytbehandling

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer man tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

 

 • Dokumentation

Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar på samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

 

Bilddokumentation från arbetet (kommande)

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']