Plast- hållbart eller inte?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v 13- 20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är gjort av plast?
 • Vad finns runtomkring som är gjort av plast?
 • Hur ser nedskräpningen ut i våra hav kring plast?
 • Hur informerade man förut om hur skräp skulle hanteras?
 • Hur lång tid tar det för plast att brytas ned? Eller gör det ens det?
 • Påverkar djuren av platen i naturen och i så fall på vilket sätt?
 • Vad har Sverige och världen gjort kring plast?
 • Vilka fördelar och nackdelar finns det med plast?
 • Finns det olika sorters plast? Går de att bryta ned?
 • Hur återvinns plast?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
Förankring i kursplanens syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklarakemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Centralt innehåll från kursplanen

Kemin i naturen

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.

Kemin i vardagen och samhället

 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
8 – Eleven har Eleven har grundläggandekunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel påoch beskriva dessa med vissanvändning av kemins begrepp. Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med godanvändning av kemins begrepp.
10 – Eleven kan relatera… I enkla och till viss delunderbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. I utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. I välutvecklade och välunderbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lärarledda lektioner, gruppuppgifter och enskilda uppgifter. Vi kommer att titta på filmer och diskutera. All planering etc. ligger på classroom.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske genom en inlämningsuppgift om plastens uppbyggnad samt en inlämningsuppgift där eleverna själva ska fundera på hur man kan ”slåss” och få bort plasten i haven.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 13- Introduktion kring plast + hur påverkas djuren av plast
V 15- Hur påverkas djuren av plast + vad har Sverige och världen gjort kring plast
V 16- Olika sorters plast + plastens uppbyggnad
V 17- Uppgift kring plastens uppbyggnad + återvinning av plast
V 18- Uppgift ”Topp 3 för att slåss mot plasten i haven”
V 20- Uppgift ”Topp 3 för att slåss mot plasten i haven”

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Nedskräpning i vår natur är ett oerhört problem. Prognosen är att 2050 kommer det att finnas med plast i haven än fisk. Detta är ett sätt att skapa medvetenhet kring våra handlingar. Att få en reaktion. Än är det inte för sent att få bort plasten från naturen.