Plutos skogsutflykter i närmiljön 20/21

Plutos skogsutflykter i närmiljön 20/21

Ansvariga:

Anna Berlind och Kristina Johansson (Titti)

När?

Läsåret 20/21 på torsdagar kl.14.30-16.00

Röd och grön grupp turas om att gå varannan vecka, oftast till Raketen

Vad?

Hur bidrar vi till att få en trygg grupp där ansvar och delaktighet råder?

Hur stöttar vi barnen att utveckla sin grovmotoriska förmåga i utevistelsen?

Hur stöttar vi barnen i att bjuda in varandra i leken, så att leken får en positiv utveckling?

Hur skapar vi intresse för djur och natur?

Hur bidrar vi till att skogen blir en positiv plats för återhämtning?

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

1.Grundläggande värden

  • Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

2.1 Normer och värden

  • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen

  • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet

  • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor

Centralt innehåll från kursplanen

  1. Fritidshemmet

  • Läroplanen anger att eleverna ska möta innehållet utevistelse under olika årstider samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

  • Läroplanen anger också att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

  • När man vistas i naturen är det viktigt att visa hänsyn till miljön, växt­ och djurliv samt andra människor. Därför ska eleverna möta ett innehåll som handlar om rättig­heter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur?

Vi börjar alltid med en samling i skogen där vi tillsammans med barnen samtalar och enas kring:

Gemensamma lekar som gynnar gruppens positiva utveckling.

Hur vi bjuder in varandra i den friare rolleken.

Vad de vill utforska i naturen.

Hur vi på bästa sätt kan värna om djur och natur.

Våra rättigheter och skyldigheter i naturen (Allemansrätten)

Varför?

Utevistelse i skogen ger en stor möjlighet till fördjupad lek och utveckling av sociala förmågor samt kunskap om natur och miljö. Vistelse i naturen ger även barnen en hälsosam återhämtning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

Vi samtalar kontinuerligt med barnen både enskilt och i grupp om förmågan att leka ute tillsammans, vara en god kamrat och om hur vi värnar om skogens miljö.