Pojken och lånarna

Ansvarig/Ansvariga: Madeleine Theander
När, under vilka veckor? v. 39 – vt … (tisdagar)

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur skulle du göra berättelsen om Pojken och lånarna?
Vi arbetar med olika lässtrategier för att förstå texten vi läser.

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Läsa skönlitteratur för barn och ungdomar genom att använda lässtrategier.

Visa grundläggande läsförståelse.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Berättande texter för barn och unga från olika tider, från övriga världen. Texter i form av skönlitteratur/sagor som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

0 – Eleven kan läsa…
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ettändamålsenligtsätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flytgenom att använda lässtrategier på ettändamålsenligt och effektivtsätt.
0 – Genom att göra…
Genom att göraenkla, kronologiskasammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar medviss koppling till sammanhanget visar elevengrundläggandeläsförståelse.
Genom att görautveckladesammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar medrelativt godkoppling till sammanhanget visar eleven godläsförståelse.
Genom att göravälutveckladesammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar medgodkoppling till sammanhanget visar eleven mycket godläsförståelse.
0 – Dessutom kan eleven…
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkeltsätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ettutvecklatsätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föravälutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ettvälutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Inläsning av texterna sker som läxa och under lektion.
Arbetet kommer drivas som ett grupparbete där gruppen har ansvar för att diskutera innehållet utifrån givna ramar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer ske i flera steg:

1. Jag kommer vid ett par tillfällen spela in eleven som läser för att kolla av läsflytet.
2. Jag kommer att följa gruppens arbete för att bedöma läsförståelsen.
3. Vi kommer att ha avslutande prov på innehållet/budskapet i texten.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 39 Läs baksidetexten på boken och få inspiration till handlingen i berättelsen. Påbörja din egen fantasitext om Pojken och lånarna.

v. 40 Skriv klart texten om Pojken och lånarna. LÄXA – Läs kapitel 1.
v. 41 Förbered läsgrupperna. Läs egna berättelserna högt för varandra.
– Vad har jag som lärare för förväntningar på gruppen?
– Vad tycker ni är viktigt för att gruppen ska fungera?
– Vad ska gruppen göra, rent praktiskt?
v. 42 Diskutera kapitel 1 utifrån följande lässtrategi:
Konstnären – skapa persongalleri av de karaktärer som dykt upp i historien.
Reportern – ställ frågor på texten som klargör innehållet. Tänk dig att du ska intervjua de som är med i första kapitlet och få veta mer om hur deras tankar är, t.ex. Varför vill Mrs May berätta historien om lånarna för Kate?
v. 43
I used to think…and now I think
Vad tycker vi nu om boken?
Diskutera följande kapitel 2 utifrån följande strategier:
Detektiven – red ut oklarheter i texten.