Positionssystemet

Ansvarig/Ansvariga: Ingela Eriksson
När, under vilka veckor? v.35-51

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad betyder siffrorna i flersiffriga tal?

Vad är ett ental, tiotal, hundratal?

Hur känner jag igen ental, tiotal och hundratal?

Hur kan vi dela upp tal i ental, tiotal och hundratal?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Förmåga att formulera och lösa problem.
 • Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att kommunicera använda matematikens uttrycksformer.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och över- slagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. (kunskapsmål Lgr 11).
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet. (kunskapskrav Lgr 11)
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar (kunskapskrav lgr11)
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.(Kunskapskrav Lgr 11)
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200. (Kunskapskraven Lgr 11)
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, (Kunskapskraven Lgr 11)

Hur? 

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar med praktiskt material och med matematikboken, Nya matematikboken. Vi spelar olika spel där vi tränar upp vår förmåga att sortera  ental, tiotal och hundratal.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar och samtalar om arbetet under arbetets gång.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vi arbetar kontinuerligt med detta arbetsområde under v.35-51.

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Familj och vänner.

 

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:Pedagogisk dokumentation (länkas):