Procentuell förändring

När, under vilka veckor? v 7-13

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • När behöver vi procent?
 • Vad menas med upprepad procentuell förändring?
 • Hur räknar jag med flera förändringar?
 • Banklån vs sms-lån? Skillnader och likheter.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Metod Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med tillfredsställande resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med gott resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Det kommer bli genomgångar varvat med egen räkning samt diskussioner i mindre grupper. Vi kommer även leta procentuppgifter i vardagen och titta på några olika lånevillkor. Vi kommer erbjuda uppdelade genomgångar på olika nivåer där ni får möjlighet att välja vilken nivå ni behöver träna på. Ni kommer även få möjlighet att lyssna på varje genomgång två gånger. 
Vi avslutar projektet med ett större individuellt jobb.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Via aktivt deltagande under lektionerna samt en större egen inlämning. Vid den egna inlämningen kommer vi bedöma dig i metod, resonemang samt kommunikation.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 7

To: Ni jobbar på egen hand med procentuppgifter för att se vad ni kommer ihåg sedan år 7 och 8. Ni kommer utifrån några frågor få vara med och påverka hur vi lägger upp arbetsområdet om procent.

Övningsblad 2.4

Vecka 8

Må: Vi tittar på upplägget för procentområdet de kommande veckorna samt spelar ett spel om procent. I slutet får ni tillbaka provet om funktioner. Vi tittar på bedömning och elevexempel.

To:
L1 : Grunder (andel, det hela, delen). Vi tittar på olika uppgifter för andel, det hela och delen tillsammans och därefter tränar ni själva på följande uppgifter: Övningsblad 2.4
L3: Förändringsfaktor. Vi går igenom vad det är och varför det är en effektiv metod. Vi tittar på uppgifter på C- och A-nivå för att sedan träna vidare själva i boken kapitel 2.4 s 74-77.

Vecka 10

Må:
L1: Fortsättning grunder + förändringsfaktor. Vi tittar på hur man kan beräkna andelen i procent när det skett en förändring på t ex priset. Vi börjar även titta litegrann på vad förändringsfaktor innebär. Egen träning på följande uppgifter: Övningsblad 2.4B
L2: Upprepad procentuell förändring. Vi utvecklar vår kunskap om förändringsfaktor och tittar på upprepad procentuell förändring genom några exempel samt egen träning i boken kapitel 2.5 s 78-81.

To:  
L1: Förändringsfaktor + upprepad procentuell förändring. Vi tittar vidare på vad förändringsfaktor innebär och hur det används i beräkningar. Vi tittar även på ett exempel om upprepad procentuell förändring. Egen träning: Forandringsfaktor , Upprepade forandringar
L3: Forts upprepad procentuell förändring + överkurs exponentialfunktioner. Vi tittar på hur man beräknar exponentialfunktioner med logaritmer. Film: Film om logaritmer  Egen träning: hög höjd och övningsblad.

Vecka 11

Må: Ni får tid att träna på det ni jobbat med under de senaste två veckorna, se tidigare veckor. I slutet av lektionen gör vi en exit-ticket på kunskapsmatrisen.

To: Mattelektion inställd.

Vecka 12

Må:
L1: Vi tittar vidare på upprepad procentuell förändring bl a vid ränta och flera procentuella förändringar efter varandra. Egen räkning: kapitel 2.5 s 78-81, 2 nivåer.
Film: upprepad procentuell förändring
L2: Vi går igenom förra veckans exit-ticket på kunskapsmatrisen (du kan själv se bedömningen) samt jobba med en uppgift två och två (Bedömningsuppgift s 83 i boken) som ni sedan lämnar in på lösblad.

To: Årets kängurumattetävling!

Vecka 13

Må + to: Vi tillverkar egna procentprov på antingen E-C eller C-A nivå samt visar lösningar på uppgifterna, se google classroom.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas: