Puman

Ansvarig/Ansvariga: Madeleine Theander
När, under vilka veckor? ht – 14 och vt-15

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad handlar Puman om?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

[…]

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
[…]
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
[…]
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt-ningar att utveckla sin förmåga att
[…]
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligtsätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flytgenom att använda lässtrategier på ettändamålsenligt och effektivtsätt.

 

Genom att göraenkla, kronologiskasammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggandeläsförståelse.
Genom att göra utveckladesammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt godkoppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkeltsätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. 
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Arbetet kommer ske i läsgrupper, där varje grupp turas om att läsa kapitlet högt och därefter svara på frågor tillhörande varje kapitel. Varje grupp arbetar i eget tempo.

Efter kapitel 14 kommer läsningen övergå i enskilt arbete där de kommer att läsa vidare tyst för sig själva.
Avslutningsvis kommer eleverna få göra en skriftlig recension av texten.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna redovisar sina svar efter varje kapitel för läraren.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Arbetet inleds med att jag läser första kapitlet högt samtidigt som jag spelar låten Fear of the dark, som spelas av Sanna i inledningen av boken.
Därefter får eleverna sitta i sina läsgrupper och arbeta med första kapitlet.


Ladda ner dokumentet "PUMAN - kapitel 1.pdf"

Ladda ner dokumentet "PUMAN - kapitel 2.pdf"
Ladda ner dokumentet "PUMAN - kapitel 3.pdf"
Ladda ner dokumentet "PUMAN - kapitel 4.pdf"
I början av vårterminen plockar vi upp boken igen genom att inleda en diskussion om döden utifrån följande frågor:
Vad är döden för er?
Vad händer när man är död?
Vad har ni för erfarenheter av någon som är död?
Därefter får eleverna arbeta vidare i boken i sina läsgrupper.
Ladda ner dokumentet "PUMAN - kapitel 5.pdf"
Mål v. 8 Ladda ner dokumentet "PUMAN - kapitel 6.pdf"
Ladda ner dokumentet "PUMAN - kapitel 7.pdf"
Ladda ner dokumentet "PUMAN - kapitel 8.pdf"
Ladda ner dokumentet "PUMAN - kapitel 9.pdf"
Ladda ner dokumentet "PUMAN - kapitel 10.pdf"
Ladda ner dokumentet "PUMAN - kapitel 11.pdf"
Ladda ner dokumentet "PUMAN - kapitel 12.pdf"
Mål v. 14 Ladda ner dokumentet "PUMAN - kapitel 13.pdf"
Kapitel 13 – 21 läser varje elev enskilt under tyst läsning samt får läxor hem.

 

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Boken är en berättelse som utspelar sig i nutid som eleverna säkert kan känna igen sig i.
Den tar upp många viktiga och svåra ämnen som är värda att lyfta tillsammans med eleverna.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Arbetet utgår från att skapa trygga läsgrupper som bidrar till att eleverna får lyftas fram och utveckla sin läsning i ett mindre och tryggt sammanhang. Tanken är att de ska kunna bli starkare på att förstå och analysera texten när de tar hjälp av varandra.