Rätt & orätt – religion och samhällskunskap

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.35-39

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur är en bra kamrat?
Hur vet man vad som är rätt och orätt i spel och lekar?
Hur löser man konflikter?
Vad innebär det att hamna utanför, i ett utanförskap?
Vad menas med en kränkning?
Vad innebär det att vara solidarisk?
Vad innebär det att ha rättigheter enligt barnkonventionen?
Vad menas med skyldigheter och vilka finns det?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Religion:
– Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
– Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
– Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
– Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.


Samhällskunskap:
– Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
– De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­heter i enlighet med barnkonventionen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer utgå från lekar och spel för att diskutera och ta fram viktiga saker att tänka om man ska vara en bra klasskompis och medmänniska. Detta kommer vi använda för att ha som påminnelser på väggarna i klassrummen.
Utifrån tankar om hur vi har det kommer vi bygga vidare med att se vilka rättigheter och skyldigheter barn har i Sverige.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Alla kommer få skriva/prata och formulera hur man tänker kring de frågor vi jobbat med. Detta kommer ske längs arbetets gång men på slutet avslutar vi med att se vad alla kommit fram till och då får alla fundera kring de rättigheter och skyldigheter man har.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 Vem är Fredrik och vad är viktigt i ett SO-klassrum, första spelet och leken diskuteras och genomförs. Fokus på vad är kul/bra med lekar.
v.36 Andra spelet och leken diskuteras och genomförs. Fokus på vad som händer vid fusk och om man inte får vara med.
Vi synliggör vad vi kommit fram till och alla skriver vad de nu anser är viktigt att tänka på.

v.37 Vi börjar jobba med rättigheter och ser om det finns samband med det vi kommit fram till.
v.38 Vi fördjupar oss kring dessa rättigheter och ser bla var de kommer ifrån. Vi ser på skyldigheterna
v.39 Vi ser hur det kan vara att inte ha alla rättigheter och funderar på vad som menas med solidaritet – alla skriver vad de nu anser är viktigt att tänka på när det gäller när det gäller rättigheter och skyldigheter.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ska börja lära känna varandra och vi kan nu använda lekar och spel som ingång för detta. På detta sätt kommer vi in på etiska frågor som behöver diskuteras och där man har nytta av att få verktyg hur man kan tänka runt dessa livsfrågor.
Till detta är det naturligt att knyta an rättighter och skyldigheter som barn har. Detta kommer också bli en övergång till att prata om lagar och regler i ett samhälle.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.