Re – Två världsreligioner & rättigheter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.8-v.14

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: 
 • Vilka är handlingar är heliga/sakrament för en kristen och vad skiljer olika kristnas syn på dessa?
 • Vad var orsaken till den ändrade synen på kyrkan i Sverige? (Husförhör, byar splittras, städer växer, andra livsåskådningar, krav på rättigheter)
 • Vad var väckelserörelsen och hur påverkade denna Sverige? (Religionsfrihet, Alkohol)
 • Vad är viktigt att sträva efter för många kristna ex frälsningssoldater och vad är orsaken? (Rättvisa, solidaritet)
 • Hur tänker en hindu om gudar och människornas själar? (Brahman, atman, samsara)
 • Hur ser en hindu att livet ska levas och vad är målet? (Kastsystemet, karma, moksha)
 • Hur ser de olika vägarna till moksha ut?(gudar, puja, meditation/yoga, vedaböcker, guru)
 • Vilka konsekvenser innebär det att följa dharma? (Daliter, varnagrupperna, samhället,)
 • Vilka är de stora utmaningarna när en demokrati innehåller rätten till religionsfrihet?
 • Vilken betydelse kan en religion ha om ett samhälle blir solidariskt, rättvist med rättigheter eller egoistiskt, orättvist och odemokratiskt?(använd exempel i slutsatsen)

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner:
  KD & hinduismen & rättighter – elev
 3. NE
  Kristendomens tre grenar:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/7671
  Sakrament:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/7671Väckelse & kamp mot spriten & religionsfrihet
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/7673Frälsningsarmen
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/7673?tab=extraMaterial&id=564306Sv-kyrkan: syn på kv-präster & homosexualitet
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/7672Hindueras syn på livet & vägar:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/8947Tempel & ritualer:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/9352Kastsystemet:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/8949
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället
Förankring i kursplanens syfte
 • Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
 •  Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer tillsammans studera de 2 religionerna. Vi startar med kristendomens huvudinriktningar och i arbetet med dessa försöker vi gestalta sakramenten/mysterierna med hjälp av dram/foto. Sedan kommer vi ha reflektion/resonemang om rättigheterna kopplade till kristendomen i Sverige. När vi stannar till i Frälsningsarmén kommer vi även synliggöra den solidariska sidan av religionen.
I jobbet med hinduismen kommer vi tillsammans skapa en modell som synliggöra många sv de delar som tillsammans bygger upp hinduernas syn på livet (de många är överens om). Här kommer vi resonera och diskutera fenomenet demokrati och kastsystem.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Diskussioner längs vägen  är möjligheter innan den slutanalys alla gör (muntligt eller skriftligt).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.8 Intro + vad med oss + start sakrament + Läget i Ukraina
v.9 Sportlov
v.10 Sakrament i 2 varianter = film
v.11 Väckelsen + 2 sakrament i Protestantiska kyrkan + Jesus ord + Frälsningsarmen
v.12 Stegen till religionsfrihet + Olika syn på rättigheter + Intro hindu (mini historia) + start på synen på livet
v.13 Vägar + Tempel & ritualer & högtider+  Kastsystemet & dharma & rättigheter + Kastsystemet & dharma & rättigheter
v.14 Repetition & Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

När vi nu plockar upp religionsämnet igen bygger vi dels vidare på de kunskaper vi har sedan åk 7 om kristendomen. Nu fördjupar vi kunskaperna om de olika kyrkorna och deras heliga handlingar. När vi sedan lyfter in rättighter gör vi det först för att se hur Sverige går från en kyrka till en lång rad olika och tillslut även religionsfrihet.
Här bygger vi sedan på med hur hinduer tänker om livet och hur de ser på återfödelse. Även här kommer vi koppla religionen till hur rättigheter då vi synliggör fenomen som kastsystem och dess innebörd för gruppen daliter.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lägger stort fokus på resonemang kring dels rättigheter men även hur vi människor tänker runt solidaritet. Här blir VT vår ”ram” för samtalen och vi ser till att få med olika ingångar samt bygger på varandras styrkor när vi jobbar med film/bilder.
Vi bygger även denna gång in ”klassmart” där vi ser till att alla hittar sitt sätt att bidra till tänkande, lyssnande och bidragande med att göra sin röst hörd. Denna gång när vi jobbar med drama/film/foto.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.