Realia Project – reading, writing, talking

Hej Solar!

Det här är ett projekt som blir som en typ av slutexamination, istället för de nationella proven som uteblev. Här får du möjlighet att visa mig, i princip, alla dina färdigheter i att kommunicera på engelska. Dina förmågor, strategier och kunskaper kommer att synas.

Situationen är speciell, med tanke på Covid-19, och det ligger ett ansvar på dig att kommunicera med mig under projektets gång. Närvaron och frånvaron kommer att stöka med oss, så maila mig om och när du behöver bolla. Jag finns här, men jag kan inte läsa dina tankar, så maila!

 

När, under vilka veckor? 

v. 14 – v. 19

Vad ska vi göra 

Läsa texter på Gleerups, fördjupa dig i olika företeelser i olika sammanhang där engelska används. (plocka ut viktiga delar, para ihop dem osv = läsförståelse, realia)

Skriva uppsats. Beskriva, diskutera, jämföra dessa med varandra samt med egna erfarenheter och kunskaper. (skriva uppsats = skriftliga förmågor, realia)

Text till tal. Omvandla kunskaper och erfarenheter till intervjufrågor/samtalskort. (strategier, språklig variation, syfte mm)

Intervjua/samtala/diskutera med en eller flera kompisar kring det ni fördjupat er i. (muntligt + hörförståelse)

 

Hur ska vi arbeta?

Uppsats:

Du får ett antal texter att välja mellan, inom tre teman (rättvisa, landsfakta, livsöden).

Du väljer minst två texter som du läser och samlar information ifrån. (du länkar texterna i din källhänvisning)

Du ’parar ihop’ informationen du fått i olika delar, i mindmap/lista:

likheter, skillnader, perspektiv (för vem är det så här? varför?), orsaker osv. TIPS: Här kan det vara väldigt smart att använda POJKFS.

(din lista/mindmap är din grund för uppsatsskrivningen sen)

Du skriver en uppsats där du reflekterar över olika företeelser i områden där engelska används. Du jämför också med t ex ditt eget liv/egna erfarenheter/andra saker du vet om ämnet (ange källa då). Formen på uppsatsen kommer att vara viktig så du kommer följa instruktionerna noga!

 

Text till tal: (OBS! När uppsatsen är klar och inlämnad)

Du gör intervjufrågor/samtalskort till dig och en/ett par kompisar som ni kan använda som stöd när ni sen ska prata om era uppsatser.

 

Samtal/intervju:

Du sitter med en eller flera kompisar (live eller i meet) och spelar in ett samtal där ni pratar om vad ni lärt er, reflekterat kring, undrar över osv. Samtalet lämnas sedan in.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 14 – välja tema och texter, läsa minst två texter och samla information att skriva om i mindmap/lista.

v. 15 – PÅSKLOV

v. 16 – Färdigställa tankekarta/lista. + uppsatsregler + självrättning av gammal text

v. 17 – Skriva uppsats. Exam!

v. 18 – Bearbeta uppsats (lämna in uppsats) + uppstart samtalsdel

Intro muntlig del:

Essay presentations_conversations

v. 19 – Skapa intervjufrågor/samtalskort + spela in samtal (lämna in samtal)

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Huvuddelar i skriftliga delen:

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

4 – Skriftlig framställning Förbättra

4 – Skriftlig interaktion Formulera sig och kommunicera i skrift

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

5 – Använda språkliga strategier för att förstå

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

5 – Välja och använda material från olika medier

6 – Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

6 – Realia Jämföra

Till viss del:

2 – Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

 

Huvuddelar i samtalsdelen: 

3 – Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

3 – Muntlig framställning Förbättra

3 – Muntlig interaktion Formulera sig och kommunicera i tal

1 – Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talad engelska

 

Sammanhang och aktualitet

Områden och företeelser där engelska talas, är en stor del av den värld ni snart är på väg ut i.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

Talad engelska med viss regional och social färgning.

 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

 

Förankring i kursplanens syfte

(Den korta versionen)

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

(Den långa versionen)

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engel- ska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommuni- kativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikatio- nen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervis- ningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olik­ heter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt;

Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga