Role Models – Förebilder

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor? 

v. 13 – 14

Vad ska vi göra 

 1. Vi läser och gör övningar i Gleerups.
 2. Vi berättar om egna förebilder.

Hur ska vi arbeta?

Du får en uppgift i Classroom (uppgift i helhet + länk till Gleerups)

Du gör uppgiften och lämnar in den, ‘submit’ (+ avslutar övningen när den är klar)

Du får en uppgift i Classroom som handlar om att berätta om en förebild du har (utgår från tankekarta med 5 Ws).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 13 – Gleerupskapitel och övningar. (Uppgifter finns på Classroom; English Grade 8, ‘Role models – Gleerups’)

v. 14 – Gleerups + förebildsuppgift på Classroom ‘My Role Model’.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

E

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

A

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

E

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

A

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

E

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

A

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig rela­tivt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Förebilder kan komma i många skepnader och i med allt som pågår i världen kan det vara extra viktigt att titta på alla fantastiska människor vi har omkring oss och ute i världen, som inspirerar, ger hopp och trygghet och visar vägen.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommuni- kativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
Läraren ska
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Kunskapssyn och lärande

 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Värdegrund – Det livsdjupa lärandet

 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Samhället omkring oss – Det livsvida lärandet

 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle