Romeo and Juliet

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor?

ca 35-42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vi ska läsa, diskutera, titta på och skriva om Shakespeares Romeo och Juliet.

Fokus: Läsa, prata, skriva.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Läraren ska

 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

organisera och genomföra arbetet så att eleven

– utvecklas efter sina förutsättningar …,

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

– får möjligheter att arbeta ämnesövergripande.

Förankring i kursplanens syfte

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Centralt innehåll från kursplanen

Lyssna och läsa – reception

 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften. (t ex anteckningar är en sort och uppsats en annan)
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig interaktion
Formulera sig och kommunicera i tal

T ex: Prata engelska på lektionerna, diskutera på engelska i grupp eller par, resonera på engelska.

 

4 – Skriftlig framställning
Formulera sig och kommunicera i skrift

T ex: Ta anteckningar på engelska. Skriva korta stycken under lektionerna.  Skriva längre skrivuppgift.

 

4 – Skriftlig framställning
Förbättra

Förbättra din text, ta emot respons och utveckla din text efter den.

 

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

T ex: Visar genom delaktighet, samtal, frågor, handuppräckning, handlingar enligt instruktioner att du förstår det vi gör och kan använda det i uppgifterna. Frågar om och när du inte förstår, tills du förstår. Gör det vi ska när vi ska.

 

5 – Använda språkliga strategier för att förstå

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Använder strategier för att ta dig runt problem som uppstår. T ex fortsätter förklara, använder andra ord, frågar efter synonymer.

 

6 – Realia
Jämföra

Kan koppla det vi läser om till dagens samhälle och ditt (eller andras omkring dig) liv.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att varva läsning, samtal, anteckningar, film, längre skrivuppgifter.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen sker hela tiden på lektionerna och genom lektionsuppgifter, se matrisdelarna ovan, samt i en slutgiltig skrivuppgift i slutet av perioden.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

OBS! Ungefärlig plan!

35 – LPP-genomgång.

Förförståelse: Vad tänker vi? Vad vet vi? Vi samlar ihop det vi tänker och vet och vad andra i klassen tänker och vet, om Romeo and Juliet. Vi skapar gemensamma tankekartor och egna anteckningar. Ev läser om William Shakespeare och historiken.

Lektionsuppgift: Delta i samtal. Lämna in dina anteckningar.

 

36 – Vi läser de första kapitlen i Romeo and Juliet och skriver tillsammans en sammanfattning och reflektioner om det vi läst.

Lektionsuppgift: Läs. Delta i samtal. Lämna in dina anteckningar.

 

37 – Vi läser de mellersta kapitlen i Romeo and Juliet och skriver tillsammans en sammanfattning och reflektioner om det vi läst.

Lektionsuppgift: Läs. Delta i samtal. Lämna in dina anteckningar.

 

38 – Vi läser de sista kapitlen i Romeo and Juliet och skriver tillsammans en sammanfattning och reflektioner om det vi läst.

Lektionsuppgift: Läs. Delta i samtal. Lämna in dina anteckningar.

 

39 – Vi tittar på filmen Romeo and Juliet och svarar på frågor och reflekterar.

Lektionsuppgift: Titta på filmen. Ta anteckningar. Lämna in dina anteckningar.

 

40 – Vi tittar på filmen Romeo and Juliet och svarar på frågor och reflekterar.

Lektionsuppgift: Ta anteckningar. Lämna in dina anteckningar och utkast.

 

41 – Vi skriver egna sammanfattningar/versioner av Romeo and Juliet.

Lektionsuppgift: Lämna in dina anteckningar och utkast.

What reasons can we think of, that would keep two lovers apart, today?

 

42 – Börja skrivprojektet ’Love Story’.

Lektionsuppgifter: Skapa en tankekarta eller lista i din anteckningsbok, där du fyller i karaktärer, handling (början, mitten, slut, plot twist etc), miljöer osv osv.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.