Sagor och väsen

John Bauer- inspiration
Sagor och väsen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cecilia Högsveden East, Sara Sandström

När, under vilka veckor? v 2-15

 

Vad?
Frågeställning:
• Vad trodde människor på förr?
• Vad är nordisk folktro?
• Vad är ett väsen och en sägen?
• Vad var syftet med dessa historier om de övernaturliga väsen som berättades?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:
• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte:

Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Historia
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framti- den. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

 

Centralt innehåll från kursplanen:
• Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
• Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
• Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
• Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar (so).
•  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap (sv).

 

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att inspireras av den kände svenske konstnären John Bauer under våra bildlektioner.
Detta kopplas till vårt projekt om sagor och väsen.

Vi startar upp vårt projekt med ”Think, puzzel, explore” för att se vilka förkunskaper eleverna har om olika väsen och vad de vill veta mer om.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Vi utvärderar och bedömer kontinuerligt under arbetets gång.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
Varje vecka kommer vi att arbeta med ett väsen. Varje vecka ser vi på ”Mytologerna”, UR skola. Vi läser historier från olika barnlitteraturer om nordisk mytologi. Därefter skriver vi en gemensam faktatext om det vi har lärt oss. Efter några veckor får eleverna skriva egna faktatexter med hjälp av ämnesspecifika ord om väsenet.
Vi målar bilder som vi placerar in i bilder som vi har målat under bildlektionerna.

Vi skriver egna sagor om väsen.

 

Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Projektet utgår ifrån och inspireras av den kände konstnären John Bauer och hans intresse för naturen och de olika väsen som han gestaltade och de sagor han illustrerade.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Genom inspiration från John Bauer och hans konst samt vår egen fantastiska miljö, lär vi oss mer om olika väsen. Vi använder alla våra sinnen och vår fantasi samt uttrycker det vi har lärt oss på olika sätt; genom bild, saga, faktatexter, drama mm. Vi ser gruppen som en viktig del i denna utveckling, vi lär av varandra. Vi vill på ett konkret sätt mötas i olika sätt att tänka och tro samt skapa nyfikenhet för olikheter.

 

Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna:
Vi avslutar med att göra en gemensam utvärdering där vi undersöker vad vi kunde innan och efter.