SH & Hi Rikedom & fattigdom del 2

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.42-49

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: v.35-v.41
 • Vad är orsaken till fattigdom och hur kan fördomar bidra till ökad fattigdom?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter har 15-åringar i Sverige och vad gäller vid sexuella handlingar?
 • Vilka är den vanligaste ungdomsbrotten och vilket stöd kan unga brottsutsatta få?
 • Vilka ekonomiska konsekvenser får brottslighet bland unga?
 • Vilka var orsakerna till industriella revolutionen och hur hänger detta samman med revolutionen i jordbruket och kapitalismen?
 • Vilka konsekvenser fick Industriella revolutionen (och vad gjort detta till en revolution)?
 • Vad orsakade den Amerikanska revolutionen och vilka konsekvenser fick den?
 • Hur hänger Amerikanska revolutionen samman med Industriella revolutionen och Franska revolutionen?
 • Hur hänger Amerikanska revolutionen samman med liberalismen?
 • Vad orsakade den Franska revolutionen och vilka konsekvenser fick detta i Frankrike?
 • Hur hänger uppkomsten av ideologier som konservatism samman med Franska revolutionen?
 • Vad är de största förändringarna som dessa revolutioner bidragit med?
 • Dra slutsatser kring vad som orsakat fattigdom och rikedom under perioden och jämföra det med orsaker idag.

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner:
  Vad orsakar fattigdom
  Polarna 2 – material om ungdomars rättigheter & skyldigheter
  Rikedom & fattigdom genom historien – elev
 3. NE
  Industriella revolutionen:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/202/8814
  Amerikanska & Franska revolutionen:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/202/8813?tab=extraMaterial&id=591481
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kultur­ arvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte

Samhällskunskap:

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Historia

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll från kursplanen

Samhällskunskap:

 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Historia:

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industria­ liseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnads­ villkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi lyfter nu fram de kunskaper vi har med oss från åk 7 gällande orsaker till fattigdom. Dessa bygger vi på med orsaker som kopplas till fördomar och normer. Med Polarnas hjälp bygger vi även på med kriminaliteten som orsak till fattigdom. De ger oss även rättigheter och skyldigheter som 15-åringar har.
Med detta p åplats tar vi oss bakåt i historien och landar mitt i revolutionernas tid. Industriella revolutionen kopplar vi till våra kunskaper om företagande och detta hjälper oss förstå orsakerna till denna revolution. Den Amerikanska och Franska revolutionerna kommer tillsammans med den industriella ge oss förståelse för flera ideologiers framväxt ex kapitalism, liberalism, feminism, socialism och nationalism. Tillsammans ger dessa en grund för förståelse av dagens partier och en grund för att förstå det som orsakade ett första världs krig.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Diskussioner längs vägen  är möjligheter innan den slutanalys alla gör (muntligt eller skriftligt).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.42 Arbete med orsaker till fattigdom och start utställning
v.43 Polarna och analys av deras föreläsning om ungdomar.
v.45 Utställningsarbete + Industriella revolutionen Orsaker & konsekvenser & de som visade vägen
v.46 Amerikanska revolutionen + Franska revolutionen
v.47 De som visade vägen + Napoleon + ideologier + Socialismen
v.48 Prao
v.49 Repetition & Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Nu ser vi till att få ett historiskt djup i förståelsen för fattigdom & rikedom. Detta kommer lägga grunden för att förstå ideologier och partier idag inför valrörelsen nästa höst. Vi kommer ta med oss våra kunskaper i denna del till del 2 i vår utställning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi jobbar aktivt med målet att få allas röster hörda och med det förbereda alla för att bli aktiva samhällsmedborgare. Grunden ligger i aktivt lyssnande och tänkande som vi hela tiden synliggör med diskussioner tillsammans.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.