Sh & Hi – Rikedom och vem går först? del 1

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.35-v.41

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: v.35-v.41
 • Vad innebär rikedom för dig?
 • Vad verkar krävas för att gå före/vara först och lyckas bli rik?
 • Vad menas med det ekonomiska kretsloppet?
 • Vilka är de grundläggande delarna i vår privatekonomi?
 • Vad menas med välfärd och hur ser den ut i Sverige?
 • Hur tänker en entreprenör och hur hänger aktier samman med företagande och investeringar?
 • Vilka är de grundläggande resurserna ett företag behöver och vad påverkar deras placering av t ex fabriker?
 • Vilka konsekvenser får det att färre bor i glesbygden?
 • Vad finns det för orsaker till ekonomiska skillnader mellan människor i ex Sverige?
 • Hur kan lösningar se ut i glesbygden för att klara välfärd, få människor att kunna leva kvar och företag att vilja etablera sig?
 • Vad är orsaken till olika syn på etablering av t ex gruvor i norra delen av Sverige sett ur t ex samernas perspektiv.

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner:
  Rikedom – elev
 3. NE
  Välfärd:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/189/8022
  Ekonomiska kretsloppet:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/189/7793
  Push & Pull-faktorer:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/10960
  Urbanisering:

  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/10960
  Lokaliseringsfaktorer:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/11074
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
=> vi studerar entreprenörer i olika skepnader
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
=> Vi förbereder oss inför rollspel med debatt som mål.
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
=> Inför debatt handlar det om att granska argumenten som finns för och mot i frågan.
• har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
=> Få insyn i samernas nuvarande situation och få inblick i deras historia är en del av det vi fördjupar oss.

Förankring i kursplanens syfte

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll från kursplanen

Samhällskunskap:

 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  => Hur har villkoren förändrats för arbetare i Sverige under de senaste 150 åren och vad är orsakerna till dessa förändringar?
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socio­ ekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar med oss själva och ser vad vi tänker om rikedom och detta blir även starten på vårt samlande av material till vår utställning. Steget vidare blir att själv välja ut en person som man anser vara rik och göra ett porträtt av denne. Vi analyserar tillsammans vad vi ser för faktorer som bidrar till att skapa rikedom. Här bygger vi på med kunskaper om privatekonomi för att bättre förstå hur rikedom kan uppkomma. I denna modell blir skatter en viktig del och utifrån det lägger vi fokus på välfärd för att förklara hur denna bygger på förståelsen. Nu blir det dags för att sätta allt samman i det ekonomiska kretsloppen som kan ses som en form av spelplan för det ”rollspel” vi börjar förbereda.
I vårt rollspel ska vi landa i den svenska landsbygden. Vägen dit tar vi med hjälp av samiska entreprenörer. På plats kommer vi studera utmaningarna som finns i glesbygd idag för företag & hushåll när det gäller t ex välfärd. Vi synliggör orsaker till ekonomiska skillnader, utvecklingsmöjlighter, protester innan vi landar i rollspelet som kommer leda till att alla hamnar i olika roller/grupper. Den stora frågan/frågorna om framtiden ska debatteras men det behöver först förberedas…

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Diskussioner längs vägen och debatten är möjligheter innan den slutanalys alla gör (muntligt eller skriftligt).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35: Intro/vad ser vi som rikedom? Undersöka vad som gör människor rika/går före. Börja se baksidan med rikedom.
v.36: Start privatekonomi och det ekonomiska kretsloppet – viktiga delar i en privata ekonomin
v. 37: Välfärd och hur denna påverkar oss.
v.38  Investeringar hur kan de se ut – aktier – hur tänker en entreprenör? +  v.
v. 39 Viktiga delar i ett företagsekonomi och var de placerar t ex fabriker.
v.40 Förbereda Rollspel glesbygd/stad.
v. 41  Orsaker till ekonomiska skillnader och hur människor agerar i dessa lägen + Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Förra årets arbete runt fattigdom vänds nu mot motsatsen, rikedom. Vi söker förståelse för hur detta kan skapas, hur ekonomi fungerar i ett hushåll likväl som i ett helt land. Vi söker också orsaker till ekonomiska skillnader i Sverige och vad som gör att det finns utmaningar i glesbygden idag. Här får vi chansen att synligöra andra spänningar kopplad till mark och rättigheter mellan t ex samer och gruvbolag.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi jobbar aktivt med målet att få allas röster hörda och med det förbereda alla för att bli aktiva samhällsmedborgare. Grunden ligger i aktivt lyssnande och tänkande som vi hela tiden synliggör med diskussioner tillsammans.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.