SH – Kampen om Sverige 2030

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.2-v.6

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: 
 • Vad menas med diktatur och vad innebär detta styrelseskick för olika grupper i samhället?
 • Vad skiljer demokrati från diktatur?
 • Vilka är de källkritiska frågorna?
 • Vad är en nyhetsbyrå och vad gör grävande reportrar?
 • Vad avgör om en händelse blir en nyhet i media?
 • Samisk kultur vad är det och hur lever samer idag?
 • Vad skyddar samernas rättigheter idag?
 • Vad får man och vad får man inte göra/skriva på nätet?
 • Näthat vad är det?
 • Vad menas med civil olydnad och hur hänger det samman med opinionsbildning?
 • Vad gör EU och vad skulle ändras om Sverige gick ur EU?
 • Vad gör Amnesty international?
 • Vad finns det för orsaker till inkomstskillnader i Sverige?
 • Vad kan media, bloggare, EU, organisationer och medborgare göra för att påverka politiken i Sverige?

Material:

 1. Keynote från lektioner:
  2030 Kampen om Sverige – elev
 2. Lpp-genomgång att lyssna på:
 3. NE
  Diktatur
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13019Nationella minoriteter & samer
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13009?tab=extraMaterial&id=3355673
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13009Amnesty –  vad gör de:
  https://www.amnesty.se/om-amnesty/vad-ar-amnesty/Orsaker till & konsekvenser av fattigdom i Sverige idag
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13027?tab=extraMaterial&id=1437272Massmedia & journalister
  https://www.so-rummet.se/content/hur-funkar-en-nyhetsredaktion
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13010Näthat/integritet/censur
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13014EU
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/14522
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Förankring i kursplanens syfte

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­heter i enlighet med barnkonventionen.
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar i ett framtidsscenario där det är valåret 2030. I den rådande ekonomiska krisen och det spända läget runt om Sverige framkommer att regeringen vill införa förändringar. Vi tar rollen som reportrar och nyhetsredaktion och startar granska de förslag och dessa innebörd. Viktigt blir källkritiskt tänkande och funderingar kring vad som blir nyheter. Längs vägen stöter vi på utsatta grupper som samer och människor som stått upp för dem i sociala medier. På vägen söker vi också olika alternativa metoder för att sprida budskap och skapa opinion.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha återkommande ”redaktionsmöten” där vi diskuterar det vi tar del av och vi avslutar med en analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.2. Diktatur och vad det innebär för olika grupper
v.3 Diktatur och källkritiska frågor.
v.4 Intro scenario + nyhetsredaktionen + samernas kultur & rättigheter
v.5 Nätet vad får man/får man inte + EU uppdrag och betydelse
v.6 Amnesty+ repetition & analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi har nu landat i Sverige 2030. Det är valår och förändringar är på väg att ske. Vad kan olika grupper göra för att påverka? Dessa frågor tar oss till olika roller i mediavärlden via urfolk, till EU och internationella organisationer som Amnesty. Vi vässar också våra källkritiska verktyg.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.