SH & RE – Rättigheter & möjligheter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.17-v.23

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys:
 • Vad är de mänskliga rättigheterna och vad menas med jämlikhet?

 • Vad innehåller barnkonventionen för rättigheter och vad menas med diskriminering?

 • Vilka organisationer jobbar för barns rättigheter?

 • Vad menas med identitet och hur skaps dessa?

 • Hur kan vanor, normer och värderingar begränsa oss?

 • Hur hänger demokrati ihop med identitet och och mångfald?

 • Hur kan man avgöra vad en källa har för budskap och om den går att lita på?

Material:

 1. Keynote från lektioner:
  Rättigheter & identitet – elev
 2. NE

  Barns rättigheter:

  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13016

  Identitet – vem är du?

  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/14707

  Lika fast olika: Diskriminering, Jämlikhet,  Könsroller & massmedia

  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/14708

  Källkritik:

  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13012

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
Förankring i kursplanens syfte

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Centralt innehåll från kursplanen
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­heter i enlighet med barnkonventionen.
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.17 Start rättigheter
v.18 Paralympics + barns rättigheter + jämlikhet + diskriminering
v.20 Organisationer + identitet + vanor + normer
v.21 Mångfald och källors trovärdighet
v.22 de Globala målen

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det är nu dags att bygga vidare på religionskunskaperna. Vi kommer här studera viktiga personer som vi delvis stött på och platser vi hört om tidigare. Nu ska vi förstå hur de hänger samman med hur man lever inom de 2 religionerna.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.