Skogen/träd

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v 48- 3

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vilka träd är vanligast i Sverige?
 • Vart växer världens äldsta träd?
 • Vad är klorofyll?
 • Varför fäller träden sina blad?
 • Vad kan vi använda skogen och träden till?
 • Vad kan vi göra av skogen/träden?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Förankring i kursplanens syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklarabiologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Centralt innehåll från kursplanen

Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Biologin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Biologins metoder

 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
2 – Eleven kan söka naturvetenskaplig information… Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
3 – Eleven kan använda informationen… Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med vissanpassning till sammanhanget. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
8 – Eleven har… Eleven har grundläggandekunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskrivadessa med viss användning av biologins begrepp. Eleven har godakunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt godanvändning av biologins begrepp. Eleven har mycket godakunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användningav biologins begrepp.
10 – Eleven kan också… Eleven kan också beskriva och ge exempel påmänniskors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Eleven kan också förklara och visa på sambandmellanmänniskors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
12 – Eleven kan också berätta om… Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom lärarledda lektioner, undersökningar och eget arbete.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektionerna men också genom en redovisning och en skivuppgift.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 48- Träden i Sverige + klorofyll
V 49- Mitt träd + fältstudie (halvklasslektion)
V 50- Skogens användningsområden + vad kan vi göra av träd + fältstudie (havlklasslektion)
V 51-
V 2- Vad kan vi göra av träd?
V 3- vad kan vi göra av träd?

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som en viktig del i denna utveckling, vi lär av varandra. Vi vill ge eleverna flera ingångar i ämnet så alla får en möjlighet att lyckas utifrån sina egna behov. Vi använder oss av Visible Thinking rutiner för att synliggöra elevernas eget lärande i projektet. Vi knyter an biologiämnet till aktuella företeelser i vår miljö.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.