Skriva faktatext

Ansvarig: Catrin Colliander

Tidsperiod: v 47-05

Frågeställningar

  • Vad är syftet med en faktatext?
  • Vad är typiskt för en faktatext?
  • Vad är viktigt att tänka på när du håller en muntlig presentation?

Syfte

Arbetet syftar till att utveckla förmågan att:

•formulera och kommunicera i tal och skrift

•läsa och analysera texter för olika syften

•anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

•urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll

•Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, och bild samspelar.

•Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

•Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Bedömning

Faktatexten och den muntliga presentation kommer bedömas utifrån kunskapskraven i matrisen.

I den skriftliga uppgiften bedöms:

  • Hur tydligt innehållet är
  • Hur välfungerande textens struktur är
  • Textens språkliga variation

I den muntlig redogörelsen bedöms:

  • Hur fungerande inledning, innehåll och avslutning är
  • Hur väl redogörelsen anpassas till syfte och mottagare
  • Röstläge, kroppsspråk och ögonkontakt

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att analysera olika delar av en faktatext i SO-boken Puls Historia. Vi försöker först förstå innehållet genom att bara läsa texten, sedan lägger vi i tur och ordning till rubrik, underrubriker, bilder och bildtexter för att särskilt uppmärksamma vad varje del bidrar med.

Sedan gör vi tillsammans en tankekarta utifrån texten vi tidigare analyserat. Efter det arbetar eleverna i grupp och gör tankekartor utifrån det avsnitt i Puls Historia de just nu arbetar med i SO:n. Därefter planerar varje grupp en faktatext utifrån en given stödmall. Utifrån tankekartorna och stödmallen skriver sedan eleverna egna faktatexter, antingen enskilt eller i grupp. Faktatexterna sätts upp på väggen och blir ett stöd i SO-undervisningen.

Arbetet avslutas med muntliga presentationer där eleverna redovisar sina arbeten. Inför redovisningarna ägnar vi två lektioner åt att planera redovisningarna.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Lärprocesserna kommuniceras med verkliga mottagare då texterna används i SO-arbetet. Lemshagas pedagogiska profil syns också i att grupparbeten har en central roll i detta projekt, att gruppen ses som en resurs för lärande.