slöjd på Lemshaga

Ansvarig lärare: Ayla Lind

Period: v.35-v.50 (ht 2020)

 

Tema – ”slöjd på Lemshaga”

Eleverna ska utforska möjligheterna att skapa saker som tillhör eller används på Lemshaga. De kommer att möta både trä och metall och flera olika verktyg för att bearbeta dessa material. Vi utforskar salen och handverktygen, arbete ska gör att eleverna känner sig trygga att hantera maskiner och verktyg på ett säkert sätt.

Alla elever kommer att göra varsin grillpinne med trähandtag och tvinnade metalltrådar, vi kommer att skapa insektshotell och skapa olika former inspirerade av det djurliv vi har runt omkring skolan.

Dokumentation kommer att ske i bloggform. Gruppen kommer att dokumentera sitt arbete med ord, bild och video tillsammans med läraren varje vecka, vi samskriver och bearbetar text och bild tillsammans för att befästa begrepp och skapa ett gemensamt språk i salen.

Syftet med arbetet är att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av olika handredskap. Föremålen vi skapar har alla en koppling till aktiviteter i skolans utemiljö. Det kommer att krävas manuellt och intellektuellt arbete i förening för att eleverna ska utveckla sin kreativitet och stärka tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Lektionsplanering

v.35 Slöjdlärarna besöker klassrummen för en kort presentation, eleverna får sen besöka bägge slöjdsalarna i helklass och bekanta sig med miljön innan första lektionen.

 

v.36    Säkerhetsgenomgång i salen, brandrutiner och utrymningsövning.

Genomgång av hyvelbänken, rasp och fil

Påbörja arbetet med att forma ett trähandtag till grillspettet.

 

v.37  Fortsätt forma handtaget

Genomgång av slippapper

 

v.38   Fortsätt arbetet med handtaget

Genomgång av att forma metalltråd

 

v.39  Finputsa handtaget och planera dekorationerna

Böj och tvinna metalltråden

Borra hål i handtaget för att fästa metalltråden

 

v.40 Färdigställ grillspettet med dekorationer och ytbehandling

 

v.41 Genomgång av skruvdragare

Påbörja insektshotell

 

v.42 Fortsätt arbetet med insektshotell

 

v.43 Vi är ute hela lektionen och provar våra grillspett vid vindskyddet eller grillplatsen

 

v.44  Höstlov

 

v.45-50…fortsättning kommer senare

Vid eventuella vikariat i slöjd kommer elevernas ordinarie arbete att pausas och anpassade uppgifter att genomföras istället, planeringen justeras utifrån det i så fall.

 

Koppling till centralt innehåll

Temat ”två skålar” med tillhörande genomgångar och moment kommer att beröra alla delar i det centrala innehållet men med huvudfokus på markerade områden.

I årskurs 4–6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjden i samhället

 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

 

Koppling till kunskapskraven

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Koppling till matrisen

Vi arbetar för att bli bekanta med slöjdsalens verktyg och material, åk3 har inga egna mål eller delar i matrisen för slöjd så vårt arbete siktar mot målen och matrisens innehåll i åk4-6.

Följande delar av matrisen kommer vi att arbeta med.

 

Arbetet med grillspett, insektshotell och string art

Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial

Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

 

Dokumentation

Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material

Kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

 

Bilddokumentation från arbetet (kommande)