Solen Mentorstid 17-18

MENTORSTID För SOLEN 2017-2018.

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Synliggöra och ifrågasätta heteronormen, den många vanligtvis tar för given.

Få syn på orättvisorna kring de fördelar och nackdelar som personer och grupper kan få av att följa respektive bryta mot normer. Att skapa förståelse kring vikten av att kunna se ur någon annans perspektiv och kunna blicka ”bakåt”.

Undersöka normer och föreställningar kring kön på ett konkret och fysisk sätt.

Få syn på hur regler ser ut och hur de hänger ihop med normer och makt strukturer kring etnicitet, könsuttryck och sexualitet. Att samtala kring vilken roll ramarna spelar för vilken makt och status man får.

Diskutera historiska och samtida ideal utifrån bilder.

Övergripande mål från LGR11 2.2
  • Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
  • Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  • Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
  • Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  • Läraren ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.35 – Praktisk Information,

V.36 – Planering inför Utvecklingssamtal.

V.37 –Information kring gymnasievalet. Daniel informerar kl 10-12

V.38 – Utvecklingssamtal

V.39  –Lemshagaspelen

V.40 –(Klassråd, kamratstödjarmöte).  Inför UF dag i morgon. Arbetsro

V.41- Husråd, Ordningsregler, Mopeder

V.42 – Klassråd

V.43 – ( kamratstödjarmöte).

V.44 – Lov

V.45 –Husråd, Skåp, Information, Inför Prov.

V.46 – Klassråd, Eleverna går igenom sina mål.

V.47 – (Husråd, kamratstödjarmöte) Förbereda besöket på gymnasiemässan.

V.48 – Info nationella prov, Provförberedelse.

V.49 –Klassråd. Mys.

V.50 –(Husråd, kamratstödjarmöte).

V.51 –

VT.

V.2 – Praktisk info, Reflexfilmen, Kalendariet och NP

V.3- Förberedelse för Utv samtalen och gymnasieansökan

V.4- Förberedelse för utv samtalen och gymnasieansökan

V. 5- Dansträning i Brunn, Tisdag kväll dans i Hemmesta

V.6- Utvecklingssamtal

V. 7 – Inför Valet till Gymnasiet , Besök av Sjölins gymnasieskola.

V.8 -Normkritik – Skapa förståelse kring vikten av att kunna se ur någon annans perspektiv och kunna blicka ”bakåt”. Detta gör vi genom övningar. Gissa hetero från BRYT s.21.

V.9- Sportlov

V.10- Vi kör ”ett steg fram bingo” och sedan ”papperskorgskastning”.

V. 11- Gestalta kön från Bryt s 24

V. 12-  Ramarna från Bryt s 25.

V.13- Samtal om reklam från BRYT s.45

V.14- Påsklov

V.15- Min tid på Lemshaga

V.16-Min tid på Lemshaga

V. 17-Min tid på Lemshaga

V.18- Lov

V.19- Redovisning av Min tid på Lemshaga

V.20- Studiedag

V.21-Redovisning Min tid på Lemshaga

V.22- Planera Klassens dag

V. 23-

V. 24- Klassens dag

 

 

 

 

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vårt mål är också att skapa normkritiska medborgare som kan stå starka gentemot de osynliga regler som genomsyrar samhället och därmed öka tollerans och acceptans för olikheter.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet