Språkhistoria

Språkhistoria

 

 

Ämne: Svenska
Årskurs: Solen
Ansvarig: Marie AS
När: v 10-13Varför?

Att veta sin historia, ursprung är alltid aktuellt. Att få förståelse för hur ett språk förändras gör att vi kan befinna oss i fler olika sammanhang och anpassa oss.

Vad?

  • Vilken språkfamilj och språktillhörighet har svenskan?
  • Hur har det svenska språket utvecklas från runor/runskrift fram till idag i stora drag?
  • Finns det några viktiga förändringar som påverkat det svenska språket?
  • Vad är Svenska akademien och Språkrådet?
  • Vilken roll har Svenska akademien och Språkrådet i det svenska språket?
  • Vilka språk talas i Norden?
  • Hur är de släkt med varandra?

Hur?
Lärarledda lektioner, filmer, diskkussioner, skriftligt prov.

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Vid frågeställningar kopplat till texten ges tid att tänka och dokumentera sitt tänkande. Följdfrågor som hur, varför, på vilket sätt kommer till.

Möjligheter – Genom rutiner och gemensamt arbete med olika diskussioner och uppgifter ges möjligheter till tänkande och förståelse.

Förväntningar –  Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – Vi tar hjälp av de rutiner som CoT/VT skapat för att skapa möjligheter för alla elever i klassrummet att utveckla sitt tänkande och bygga sina kunskaper.

Interaktion – Allas arbete, tänkande och kunskaper är viktiga att ta del av. Vi jobbar i grupper, helklass och enskilt för att få fram olika sätt att tänka.

Miljö – Vi strävar efter att bygga en god miljö där alla känner att man får bästa möjligheterna till lärande. Allas deltagande och tänkande är viktigt.

Språk – Vi pratar om olika sätt att använda språket på. Hur ska jag få fram vad jag vill säga. Hur kan det bli tydligt och att man förstår.

Modellering – Läraren och elever visar exempel på hur man kan tänka kring olika uppgifter/frågor.