Stjärnlösa nätter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v 49- 7

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi utveckla vårt språk genom läsning?
 • På vilka sätt kan vi ta till oss det vi ska läsa, för att få en djupare förståelse?
 • Hur använder vi rutinen ”Peeling the fruit”?
 • Hur skriver vi brev (texttyp brev)?
 • På vilket sätt kan vi använda citat ur böcker för att få förståelse för det vi läser?
 • Hur får vi fram våra resonemang så tydliga och klara som möjligt?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
Centralt innehåll från kursplanen
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud- dragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare…
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
1 – Eleven kan läsa… Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
2 – Genom att göra… Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
6 – Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
7 – De berättande texterna… De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta i diskussionsgrupper, helklass, läsgrupper, individuellt arbete.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Brevskrivning, citatövning utifrån boken “Stjärnlösa nätter” och läsa boken.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

För exat planering, se classroom.

V 49- Introduktion, ”peel the fruit” + börja läsa boken
V 50- PRAO
V 51- Genomgång av uppgift i grupp
V 2- Diskutera, ta ställning till frågor + läsa
V 3- Skriva dagbok
V 4- Skriva dagbok
V 5- ”Peel the fruit” + läsa
V 6- Läsa + arbeta med citat
V 7- Citat (examinationsuppgift) + sammanfattning (examinationsuppgift)

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Målet för detta arbete är att

-Alla elever ska träna på att hitta argument och värdera dessa

-Alla ska öva på att ta ställning, att ta ansvar för sina åsikter och se konsekvenser

-Alla elever ska utveckla språket genom läsning eller genom att lyssna på boken

-Motivera sina åsikter

Allt detta är aktuellt hela tiden, att våga framföra åsikter och stå för det man tror och tänker.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet