Stormaktstiden del 2, Frihetstiden och 1800-talets Sverige

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vilka stora förändringar skedde i Sverige under Stormaktstiden del 2 och perioderna där efter?
Vad var orsaken till dessa förändringar?
Vilka konsekvenser fick dessa förändringar?
Hur kommer det sig att Sverige slutade vara en stormakt och vilka konsekvenser fick det?
Varför kallas perioden för Frihetstiden?
Hur kommer det sig att handel och fabriker börjar göra vissa borgare allt rikare?
Vad menar man när man talar om upplysningen och hur förändras människors sätt att tänka på grund av detta?
Hur slutar Frihetstiden och vilka konsekvenser får detta?
Sveriges befolkning ökar allt mer under perioden. Hur kommer detta sig och vad innebär detta för konsekvenser?
Hur förändrades kungens makt under dessa perioder?
Varför blev städer än viktigare under dessa tidsperioder?

Övergripande mål från LGR11 2.2  

 

Förankring i kursplanens syfte (vilka förmågor vi övar på)

Från läroplanen (för läraren):
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

För eleven:

=> Förklara orsaker till det som sker, visa på perspektiv som är inblandade och konsekvenser för dessa.
=> Ser och förklarar konsekvenser av att Sverige förlorar sin ställning som stormakt.
=> Göra jämförelser mellan t ex grupper av människor.
=> Dra slutsatser om t ex vinnare och förlorare.
=> Vi lyfter fram tidsbegrepp och andra centrala begrepp för perioden.

Centralt innehåll från kursplanen (som elever ska få med sig)

Stormaktstiden del 2 

=> Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt,  envälde) (s.156)
=> Beskriv hur det Stora nordiska kriget avslutade Sveriges stormaktstid (Handel, revansch, segrar, förluster, död kung) (s.162-164)
=> Visa på konsekvenser av att Sverige inte längre var en stormakt (karta, Ryssland stormakt, riksdagen styr, friheter, fattigdom) (s.165, 182)

Frihetstiden

=> Förklara hur viktiga beslut fattades under Frihetstiden (riksdagen, stånden, diskussioner) (s. 182)
=> Förklara hur handel och maskiner gjorde vissa borgare allt rikare (svenska varor, utländska lyxvaror, tygfabriker) (s.172-173)
=> Förklara varför befolkningen började öka och vad som gjorde dem fattiga (S.174)
=> Förklara vad som var det nya med upplysningen och hur detta hänger samman uppfinningar och med kyrkans minskade makt. (S.178+ Jonas Alströmer s.179)
=> Beskriva hur Frihetstiden tar slut och hur Sverige förlorar sina sista krig (Gustav IIIs statskupp, död, Finland, Fransk general kung med mindre makt)(s. 183, 187, 194).

1800-talet

=>Förklara orsaken till den mycket snabba befolkningsökningen under 1800-talet (fred, potatis, vaccin och större skördar) (s.196)
=> Visa på konsekvenser av befolkningsökningen (jordlösa, arbetslösa, fattigdom, industrier, utvandring) (s. 197)

 

Text från läroplanen: (som förklarar vad läraren ska lyfta fram)
• Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
• Den svenska statens framväxt och organisation.
• Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

historiamatris-4-6-160924

Hur?

Hur ska vi arbeta? (med länkar till dokumentärer + sidor)

Vi tar oss vidare i historien för att se hur Sverige går från att vara en stormakt till att inte vara det. Här kan man se del 2 i serien (länk). Frihetstiden startar sedan och vi få studera hur det kunde vara när vi inte hade en kung som styrde allt. Här finns en film också att se (länk). Vi kommer sedan att gå i mål med vårt historiaavsnitt för åk 6 när vi kommer in i 1800-talet.

Material:

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha en analys som avslutning på detta område.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.41
v.42
v.43 Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.