Tal och taluppfattning

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson
När, under vilka veckor? v 7- 14

Vad?

Vi kommer repetera och befästa grundläggande kunskaper om tal och räknemetoder. Mycket av det som vi ska arbeta med har ni mött tidigare, men erfarenheten visar att det behövs ordentlig repetition av grundläggande moment för att klara kommande delar i matematiken och att ha bra användbara verktyg för de 4.a räknesätten.

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är positionssystemet? Kan du använda och förstå det när du multiplicerar/dividerar med 10, 100, 1000?
 • Är du säker på de 4:a räknesätten? Vilka användbara och effektiva metoder finns? Kan du och använder du med säkerhet bra skriftliga räknemetoder?
 • Vilka är sambanden mellan räknesätten?
 • Hur gör man när man multiplicerar och dividerar med tal mellan 0 och 1? Är du helt säker på det och kan förklara varför tex att en multiplikation kan ge en mindre produkt eller att kvoten av en division kan bli större än det tal man utgick från? Vilka smarta strategier kan man använda?
 • Vilka innebär prioriteringsreglerna?
 • Vad innebär begreppen udda tal, jämna tal, sammansatta tal, primtal och delbarhet?
 • Vilka är våra avrundningsregler och hur överslagsräknar vi?
 • Kan du lösa problem som är kopplade till tal och taluppfattning?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor

 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning
• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer.
• Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som
använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital
teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att varva genomgångar, diskussioner och ”starters”. Vi kommer  att arbeta med uppgifter på olika nivåer utifrån elevens individuella förmåga.
Vi kommer att se hur innehållet är kopplat till historia och samhället: Hur används denna matematik i samhället? Hur såg räknemetoderna ut förr?

OBS!
Läxa blir att räkna och ”nöta” och repetera hemma. Vi kommer hålla ett högt tempo så det är viktigt att du tar ansvar och följer tidsplanen samt hur mycket och vad du räknar på varje kapitel. Det är bra att repetera multiplikationstabellerna på egen hand under tiden också.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Samtal och diskussioner där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar, prov

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 7
2.1 Siffror och tal – positionssystemet, platsvärde, storleksordna

Egen räkning: s 39-40
Extra: Övningsblad 2.1BMagisk triangel och kvadratTalsystem

v 8
2.2 Räkna med 10, 100 och 1000
Hur tänker vi, strategier? Mindre räkna, mera tänka – vi gör en övning för att hitta mönster.

Egen räkning: s 42-43
Extra: Övningsblad 2.2A pdf,

v9 Sportlov

v 10
Forts från v 8
Oförberett test om de fyra räknesätten samt reflektion och sätta upp egna mål kring dessa.

v 11
2.3 Addition och subtraktion + 2.4 multiplikation och division
Egen träning på algoritmer och huvudräkningsstrategier för de fyra räknesätten samt problemlösning.
Genomgång av förmågor statistik + kängurutävling för de som vill.

Egen räkning: s 44-49
Extra: Övningsblad 2.3-2.4 de fyra räknesätten

v 12
2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1 och
Vi tittar på smarta strategier för multiplikation och division med tal mellan 0 och 1. Vi försöker hitta användbara mönster tillsammans genom en parövning. Vi kopplar tillbaka till kap 2.2.

Egen räkning: s 51-52
Extra: Övningsblad 2.5 A Multi och divi med tal mellan 0 och 1Multi och divi med tal mellan 0 och 1 (2)

v 13
2.6 prioriteringsregler + 2.7 Primtal och delbarhet
Vi repeterar ”sifferdjävulen” som vi pratade om i år 6, den hjälper oss ha koll på prioriteringsreglerna. Vi repeterar och tränar begreppen udda tal, jämna tal, siffersumma, sammansatta tal, delbarhet och primtal genom genomgångar, olika övningar och spel.

Egen räkning: s 55-56
Extra: Övningsblad Prioriteringsregler 2.6Paranteser,

Film:

v 14
forts primtalsfaktorisering + 2.8 avrundning samt 2.9 överslagsräkning.

Vi tittar på faktorträd och diskuterar avrundningsregler samt när det är bra att kunna överslagsräkna och bra tips vid detta.
Begrepps-och kapitaltest Facit begrepps- och kapiteltest
Fredag: Prov tal- och taluppfattning

Egen räkning: 58-59, 61-65
Extra: Övningsblad 2.7 PrimtalsfaktoriseringÖvningsblad 2.8 Avrundning

Facit till övningsbladen: Facit till övningsbladFacit övningsblad del 2

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.