Teknik- pepparkaksbygge

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? -40 + 42- 49

V -40 (bild),
V 42-45 (matte),
V 45 (teknik)
V 47 + 48 (hemkunskap)
V 49 + 50 (teknik)

Ämnesövergripande arbete mellan teknik, hemkunskap, matte och bild

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi göra ett eget pepparkakshus från grunden?
 • På vilket sätt kan vi börja med att skissa en idé till en färdig produkt?
 • Hur kan skala användas för att få ut en ritning?
 • Vilket material kan vi använda för att göra vår mall till utbakningen?
 • Hur ska vi montera pepparkakshuset på bästa sätt?
 • Hur och på vilket sätt kan vi dekorera våra pepparkakshus?
 • Hur kan vi dokumentera vårt arbete föra att kunna delge och visa hur vi arbetat framåt?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer…
Förankring i kursplanens syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Centralt innehåll från kursplanen

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
3 – Eleven kan genomföra… Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utveckladefysiska eller digitala modeller. Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
4 – Under arbetsprocessen… Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
5 – Eleven gör… Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Eleven gör utveckladedokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt välsynliggjord. Eleven gör välutveckladedokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är välsynliggjord.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom gruppövningar, enskilda övningar, lärarledda lektioner.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer i tekniken att ske både genom över hela arbetet, där eleven visar att den är delaktig, kan planera och genomföra uppgiften att bygga ett pepparkakshus. Bedömning kommer också att ske i själva byggandet samt i en dokumentation kring sitt arbete och byggande av sitt pepparkakshus.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V – 40- Bild, göra skiss
V 42 + 43- matte, ritning
V 45- teknik, skapa mallar
V 47+ 48- hemkunskap, baka
V 49 + 50- teknik, bygga + dekorera + dokumentation