The Spread of English around the world

När, under vilka veckor? 

v 17 – 22

Vad ska vi göra 

Undersöka engelsktalande länder, redovisa för- och lära av varandra, jämföra.

Hur ska vi arbeta?

1 – Undersök ett valfritt land (engelska som officiellt språk)

2 – Redovisa skriftligt + muntligt i grupp

3 – Skriv en jämförande text om ditt land och länderna du hört redovisas om i din grupp.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v – 17 – Läsa om bakgrunden + öva att hämta information och sedan förmedla den

v – 18 – undersöka sitt eget land (lägg till egen information t ex natur, musik, film, sport, kända personer, mat el dyl)

v – 19 – undersöka sitt eget land + skapa skriftlig presentation (inlämning)

Syftet med skriftliga presentationen är att skapa ett material till kompisarna, som de kan plugga på. Tänk på syfte, mottagare och situation när du skriver.

v – 20 – redovisa muntligt + skriftligt + ta anteckningar och få gruppkompisarnas skriftliga information (examination)

v – 21 – omvärldsdag+studiedagar (plugga på de andra länderna)

v – 22 – skriva jämförande text på lektionen (examination)

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

3 – Muntlig interaktion Formulera sig och kommunicera i tal

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

5 – Välja och använda material från olika medier

6 – Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

6 – Realia Jämföra

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet
Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engel- ska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet